Žabičky

Pedagogičtí pracovníci:
Bc. Jana Maďová – ředitelka MŠ
Vladislava Zajacová

ŽABIČKY 2020/2021

Charakteristika třídy:

Ve třídě je zapsáno 15 dětí, z toho 9 dívek a 6 chlapců ve věkovém rozmezí 3-6 let. 2 děvčata jsou předškolního věku.

Třída je uspořádána do pracovních koutků, tzv. Centra aktivit. Našim cílem a snahou je připravit dětem prostor pro nacházení dostatku nápadů, inspirací, materiálů a pomůcek potřebných pro jejich zdravý rozvoj. Děti vykonávají všechny činnosti v malých skupinkách, což jim umožňuje možnost rozvoje samostatného rozhodování, přirozené komunikace, rozvoje slovní zásoby, učení se pomáhat ostatním, rozhodování se a řešení situací.

Děti jsou vedeny nejen k samostatnosti, ale i spolupráci. Učení se pro ně tímto stává hrou.

TVP Žabák Oskar je náš kamarád

PÍSNIČKA TŘÍDY:

ŽABÁK OSKAR
Žabák Oskar je tu zas,
na úklid hraček nastal čas.
Všichni se teď zastavíme,
každý svou hru ukončíme.
Všechny hračky z ručiček – uklidím do poliček.
Pak se všichni posadíme, s Oskarem se domluvíme,
Budem zpívat, tancovat, kreslit nebo malovat?
Pojď si hrát, pojď si hrát, ty kdo jsi náš kamarád.

Hudba a písničky budou děti provázet během každého dne, po celý školní rok. Písničky budou s námi při získávání nových zkušeností, při pohybových aktivitách i při odpočinku. Zaměřeny budou tématicky na jednotlivé integrované bloky.
Náš záměr je budovat a posilovat tvořivou formou vztah k hudebnímu světu, využívat hudbu jako prostředek jakékoliv výchovné a vzdělávací činnosti v souladu s cíli RVP. Hudbu využíváme k:

• Rozvoj řečových dovedností, komunikace
• Rozvoj fyziologického vývoje dětí
• Rozvoj tvořivosti, smyslového vnímání, logického myšlení, paměti
• Utváření sebedůvěry a zdravého sebeprosazování
• Relaxačnímu odpočinku a zpracování emocí-
• Vedení ke zdravému životnímu stylu
• Jako přirozenou prevenci sociálně patologických jevů
• Vytváření pozitivního klimatu ve třídě
• Kooperaci, kultivaci osobností, k týmové spolupráci a toleranci

Třídní vzdělávací program je rozdělen do 10 integrovaných bloků, které budeme postupně rozpracovávat do jednotlivých témat v týdenních plánech a doplňovat a konkretizovat s ohledem na cíle, kterých má být dosaženo.

Třídní plán dle potřeby můžeme obměňovat, doplňovat a to k případnému nutnému opakování probraných témat, k získání prostoru pro realizaci vlastních nápadů dětí nebo z důvodu aktuální situace (např. akce MŠ, neočekávané situace).

 

Fotogalerie třídy Žabičky