Evaluační systém

Evaluační systém MŠ

 

VNITŘNÍ EVALUACE VNĚJŠÍ EVALUACE
 •  na úrovni tříd
 • na úrovni školy
 • rodiče
 • zřizovatel
 • kontrolní orgány

Evaluace na úrovni tříd

Sledujeme:

 • vztah učitele k dané třídě – kolektivu
 • vztah učitele k dítěti
 • sebehodnocení učitele
 • vztah k rodičům – dotazníky
 • vztah k ředitelce – na úrovni celé MŠ, závěry
 • vztah k zaměstnancům a provozu MŠ – tým i jednotlivě

Využíváme metody a techniky:

 • dotazníky
 • evaluační diagnostické listy – vyhodnocujeme, zamýšlíme se dle stanovených hodnotících kritérií
 • využíváme formy diskuse, rozhovor, pozorování, analýzy, SWOT, hospitace, vzájemné náslechy, porady, portfolia dětí, diagnostické listy

Využíváme zdroje informací:

 • děti
 • rodiče
 • pedagogové
 • provozní zaměstnanci
 • zřizovatel
 • spolupráce s logopedem
 • psychologem
 • poradnou
 • dokumentace
 • SPC
 • vlastní postřehy a poznatky

Kdy evaluujeme, hodnotíme:

 • operativně, dle potřeby
 • plánovaně – stav třídy, individuální poznatky a potřeby dětí a dospělých v časových úsecích
 • zpětně – vyhodnocením dosažených cílů a požadavků za období

Evaluujeme projevy chování a jednání dítěte, výsledky individuálních pokroků vzdělávání a rozvíjení dítěte vzhledem ke kompetencím. Učitelky pozorují a zapisují své poznatky do záznamů o dětech a vychází z nich při dalším plánování. Na konci IB, měsíčně – stručné písemné hodnocení. IB obsahuje pořádané akce, vzdělávací přínos, rizika, stručnou sebereflexi, plnění TVP. Portfolio dítěte – sledování výsledků vzdělávání. V průběhu měsíce září a října- sběr informací, kresba postavy, doplnění záznamu o dítěti. Během roku průběžná diagnostika dítěte a záznamy dle potřeb učitelky. Individuální práce s předškoláky. Druhý záznam se provádí do konce školního roku.

Výsledky ročního evaluačního plánu jsou podkladem pro zpracování Vlastního hodnocení školy.

 

 Evaluace školy na úrovni školy

 

Evaluačního plán školy a časový plán

 

Oblasti evaluace:

Metody a techniky:

Časový 
harmonogram

Odpovědnost:

Co vyhodnocujeme:

Jak vyhodnocujeme:

Jak často:

Kdo vyhodnocuje:
Podoba výstupu

1. Naplňování cílů ŠVP

     

Jak se plní cíle, které
si škola stanovila pro
školní rok.
Soulad s RVP

Plánování, akce školy
Sběr materiálů, SWOT
hodnocení učitelů

průběžně

SWOT PP+ŘMŠ

2. Podmínky vzdělávání

     

Vytváření optimálních podmínek ke vzdělávání. Stanovení prioritní oblasti pro školní rok. Kritériem je úroveň vybavení pro kvalitní vyučování

Dotazník rodiče

průběžně, dle
potřeby

rodiče

SWOT

1 x ročně

PP + ŘMŠ

Dotazník pro PP

1 x ročně

PP

Rozbor, schůzky tříd, sběr materiálů, foto

1 x ročně

PP + rodiče

3. Průběh vzdělávání

     

Naplňování obsahu IB Metody práce s ohledem na potřeby dětí

Plánování, rozbor, foto, sebereflexe, hospitace

po skončení IB 2 x ročně

PP – zápis
ŘMŠ – hospitace

4. Spolupráce s rodiči a  vliv dalších osob na vzdělávání

     

Zkvalitňování spolupráce s rodiči, spokojenost rodičů, důvěra

Rozhovor, schůzky s rodiči, dotazník, akce školy, nástěnky, stránky školy

Po celý rok

ŘMŠ + PP SWOT

5. Výsledky vzdělávání

     

Sledování pokroků dítěte vzhledem ke kompetencím, Aktivity školy

Pozorování, portfolio, dotazník, foto, rozhovor, pedagogické rady

na úrovni třídy

PP Portfolio

6. Personální oblast

     

Efektivita organizace školy kvalita pedagogické práce, DVPP, formy práce

Dotazníky, hospitace, kontrolní činnost, plány, porady

průběžně,
plán hospitací,
dotazník 1xročně

ŘMŠ + PP SWOT

7. Ekonomická oblast a její vliv na vzdělávání

     

Hospodaření školy, vyrovnaný rozpočet, kvalita dokumentace

Plán nákladů a výnosů, rozbory hospodaření, pedagogické rady, porady

čtvrtletně
průběžně

ŘMŠ roční
hodnocení
Kontrolní orgány

 

Kritéria pro kontrolu a zpětnou vazbu

děti:

 • denně slovně i písemně – podle potřeb pedagogů, ZV
 • záznamové listy – průběžně
 • 1. pol. + konec školního roku za celou třídu písemně úroveň třídy, výjimečnost, individuality, případné odklady, zájmové činnosti, účast na akcích a ostatní aktivity problémové děti, integrace, klady – zápory, návrhy

učitelka:

 • k dětem – ZV, záznamy, poznámky, rozbory
 • k rodičovské veřejnosti – diskuse, rozhovory, dialog
 • sama sobě – forma dotazníků – písemně

rodiče:

 • rozhovory, diskuse, dialog, konzultace
 • schránka důvěry
 • forma dotazníků 1x ročně na konec šk. roku

ředitelka:

 • namátkové kontroly
 • hospitace
 • pozorování
 • rozhovory
 • diskuse
 • analýzy – písemné zpracování daného období

 

Vlastní hodnocení školy

Vlastní hodnocení školy zpracovává ředitelka školy za období 3 školních roků.

Struktura vlastního hodnocení školy

Naplňování cílů RVP,ŠVP
Kvalita podmínek vzdělávání
Způsob zpracování a realizace obsahu vzdělávání
Práce pedagogů včetně reflexe
Výsledky vzdělávání

Pro pedagogické zaměstnance:

 • dát dětem dostatek prostoru pro vyjádření svých pocitů, prožitků a dojmů
 • nezahlcovat množstvím podnětů a informací, ale dát dětem prostor samostatně pracovat a myslet
 • sledovat pedagoga, jakou pozornost věnuje řešení sporů a konfliktů mezi dětmi
 • sledovat, jak pedagog navozuje situace pohody, klidu a relaxace bez zbytečného zatěžování dětí a neurotizování spěchem
 • sledovat volbu činností pro děti, aby byly přiměřeně náročné daným věkovým skupinám
 • podporovat děti v samostatnosti, používat dostatečně pochvalu a pozitivní hodnocení
 • sledovat, jak pedagog komunikuje s dětmi – přímá, vstřícná, empatická a naslouchající komunikace
 • volit vhodné činnosti, které nejsou v rozporu s bezpečností
 • vhodná motivace pedagoga, umět vzbudit zájem dětí o danou činnost
 • sledovat připravenost pedagoga na denní činnosti, připravenost a dostatek pomůcek, dostatečná nabídka činností
 • vhodně a srozumitelně klást dětem otázky pro plnění daných požadavků a cílů
 • sledovat, zda pedagog vyžaduje u dětí dodržování předem daných pravidel a jaké vyvozuje důsledky při jejich nedodržování
 • úroveň hygienických a sebeobslužných činností dětí, jejich samostatnost
 • přiměřená a vhodná nabídka činností pro postižené děti
 • respektovat děti se zdravotním postižením a trpělivě k nim přistupovat při činnostech
 • respektovat potřeby nových dětí, dát jim dostatek prostoru pro jejich adaptaci

Pro ostatní zaměstnance:

 • dodržovat pracovní náplně, řád školy, pracovní dobu
 • udržování čistoty, být nápomocný a nápaditý pro estetiku prostředí
 • udržovat zahradu v esteticky vhodném a nezávadném stavu, hlásit závady, umět se organizačně i pracovně podílet na jejich odstranění
 • podporovat svou přítomností duševní pohodu dětí, jejich spokojenost
 • zapojit se do plnění cílů a požadavku daného školního i třídního RP
 • být nápomocná a ochotná při plnění povinnosti nad rámec své pracovní náplně
 • spolupracovat jednotně se všemi zaměstnanci, rodiči i dětmi v MŠ, ostatní veřejností
 • kontrolovat práci firem v budově
 • respektovat soukromí rodiny, informace o dětech nezveřejňovat – diskrétnost
 • podílet se na aktivitách s dětmi
 • dodržovat zásady zdravého životního stylu, nenutit do jídla, vhodně motivovat ochutnávky,
 • podporovat pitný režim
 • zachovávat správnou technologii pro přípravu jídel a nápojů
 • poskytovat dětem plně hodnotnou a vyváženou stravu
 • respektovat a umět komunikovat s rodiči
 • napomáhat ke vzájemné důvěře na pracovišti
 • nepodporovat pokrytectví a umět otevřeně řešit daný problém
 • zachovávání mlčenlivosti o osobních a vnitřních údajích na MŠ

Při spolupráci s rodiči:

 • vytvářet vzájemnou důvěru, vstřícnost, respekt a pocit jistoty
 • respektovat zájmy a požadavky rodičů, nacházet společnou cestu ve výchově a kompromis
 • nabízet rodičům podílet se na programech v MŠ – vypomáhat, podávat včasné informace o dění v MŠ, podílet se na řešení problémů výchovných, organizačních i provozních
 • vystavovat v prostorách MŠ všechno, co dítě v MŠ vytvoří
 • včas rodiče upozornit přijatelnou formou na potíže a problémové situace
 • zachovávat patřičnou mlčenlivost o vnitřních záležitostech a informacích o dítěti
 • zajistit poradenství v otázce výchovy a vzdělávání