Veverky

Pedagogičtí pracovníci:
Bc. Petra Střížová
Bc. Kateřina Tošenovská

Veverky 2023/2024

Charakteristika třídy:

Celkový počet přijatých dětí je 28 ve věku 3 – 6 let, z toho je nově příchozích 12 dětí. Dítě je přijato k předškolnímu vzdělávání po uplynutí 3 let. Celá třída je přihlášená k celodennímu stravování.

Ve třídě je 18 děvčat a 10 chlapců.

Věkové složení: 5 – 6 let * 7 dětí

4 – 5 let * 10 dětí

3 – 4 let * 4 děti

2 – 3 let * 7 dětí

 

TVP – S VEVERKOU ČIPERKOU PO NAUČNÉ STEZCE

Motto:

Veverka je chytré zvíře,

všechno zvládá bez potíže.

Jaro, léto, podzim, zima,

s veverkou je vždycky prima.

 

Třídní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání třídy Veverky vychází z požadavků RVP PV (Rámcový vzdělávací program pro předškolní vzdělávání) a je v souladu s ŠVP (Školní vzdělávací program) MŠ Dobrá, „Rok stromů“.

 

Cílem TVP PV je rozvíjet děti ve všech oblastech vzdělávání tak, aby na konci předškolního vzdělávání byly jedinečnými a relativně samostatnými osobnostmi, schopnými zvládat, pokud možno samostatně, takové nároky života, které jsou na ně běžně kladeny.

 

TVP zahrnuje poznávání přírody jakožto zdravého prostředí pro život. Vybízí k pozorování stromů a k zamyšlení takovým způsobem, aby děti rozlišily, co je správné a co nikoli. Prohlubuje pozitivní náhled na přírodu a motivuje k její ochraně. Napomáhá hravou formou k osvojení si školních kompetencí, zároveň se zaměřuje na rozvoj slovní zásoby a mluvní obratnosti. Nenásilně působí na jazykový cit dětí a upozorňuje na krásu a poetičnost naší řeči. Vede nás k uvědomění, že každý z nás je součástí přírody a pomáhá vytvářet základy zodpovědného přístupu k okolnímu světu. V úkolech pro předškoláky jsou zahrnuty všechny oblasti předškolního vzdělávání podle Rámcového vzdělávacího programu pro mateřské školy (Dítě a jeho tělo, Dítě a jeho psychika, Dítě a ten druhý, Dítě a společnost, Dítě a svět).