Světlušky

Pedagogičtí pracovníci:
Mgr. Magdaléna Volná

Monika Kozlová

SVĚTLUŠKY 2023/2024

Třídu navštěvuje 28 dětí. Z toho 11 dívek a 17 chlapců. Ve věku 3-6 let.

TVP Světluška v korunách stromů

Motivační báseň:

Světluška se proletěla,

mnoho stromů uviděla.

Každý strom jí radu dal,

a tu dětem předá dál.

ZÁMĚR A CHARAKTERISTIKA TVP

Třídní vzdělávací program je vypracován jako součást všech oblastí RVP PV a vychází ze školního vzdělávacího plánu: „Rok stromů“.

Celým rokem nás bude světem přírody provázet Světluška a její přátelé stromy, které se po celý školní rok stanou motivací k různorodým aktivitám a činnostem. Na cestě za poznáním děti získají znalosti, dovednosti a schopnosti důležité pro život. Budou chodit na procházky do lesa, pozorovat stromy a objevovat zajímavosti nejen o lese ale o všem, co souvisí s přírodou. Důležitou součástí bude také sběr přírodnin, se kterými si děti mohou hrát a provádět různé pokusy.

Obsah TVP zahrnuje zpěv, pohybovou aktivitu, hru na nástroje, rozvoj fantazie, rozvoj jemné i hrubé motoriky, rozvoj prožitkové tvořivosti, rozvoj řeči, výslovnosti, zrakového a sluchového vnímání, rozvíjí smysl pro rytmus, pozornost, paměť, logické myšlení, schopnosti rozlišování barev, geometrických tvarů a výtvarného projevu.

Spoluúčast rodičů

· Spolupráce s rodiči nastává ve výchovném procesu každodenně.

· Budeme příležitostně informovat rodiče o schopnostech dítěte, pokrocích v jejich rozvoji a zájmech.

· Každý víkend si někdo z dětí vylosuje „Světlušku“ domů a společně s rodiči zapíše do deníčku, co se Světluškou o víkendu zažili.