Medvídci

Pedagogičtí pracovníci:
Vladislava Zajacová
Miloslava Lotková

MEDVÍDCI 2023/2024

Ve třídě je zapsáno 27 dětí, z toho 10 dívek a 17 chlapců ve věkovém rozmezí 3-5 let.

Třída MEDVÍDCI je uspořádána do Center aktivit – tzv. pracovních koutků. Cílem a snahou je připravit dětem prostor pro nacházení dostatku nápadů, inspirací, materiálů a pomůcek potřebných pro jejich zdravý rozvoj. V malých skupinkách děti vykonávají všechny své činnosti, což jim umožňuje možnost rozvoje přirozené komunikace, slovní zásoby, samostatného rozhodování, učení se pomáhat ostatním, rozhodování se a řešení situací.Děti jsou vedeny k vzájemné spolupráci, samostatnosti. Učení se pro ně tímto stává hrou.

Charakteristika TVP

Pro TVP na školní rok 2023/2024 jsme zvolily název : MEDVÍDEK TEDDY POZNÁVÁ STROMY

                                                PŘIVÍTACÍ BÁSNIČKA:

Když jsi smutný nezoufej, do medvídků utíkej.

Máme se tu všichni rádi, protože jsme kamarádi.

Zpíváme a tančíme, vše nové se učíme.

Básničky, písničky budou děti provázet při získávání nových zkušeností během každého dne, po celý školní rok nejen při pohybových aktivitách, ale i během odpočinku. Zaměřeny budou tématicky na jednotlivé integrované bloky. Záměr je budovat a posilovat tvořivou formou vztah k přírodě a celému světu, využívat básničky a hudbu  jako prostředek jakékoliv výchovné, pohybové a vzdělávací činnosti v souladu s cíli ŠVP a RVP.

 • Rozvoj řečových dovedností, komunikace
 • Rozvoj fyziologického vývoje dětí
 • Rozvoj tvořivosti, smyslového vnímání, logického myšlení, paměti
 • Utváření sebedůvěry a zdravého sebeprosazování
 • Relaxačnímu odpočinku a zpracování emocí-
 • Vedení ke zdravému životnímu stylu
 • Jako přirozenou prevenci sociálně patologických jevů
 • Vytváření pozitivního klimatu ve třídě
 • Kooperaci, kultivaci osobností, k týmové spolupráci a toleranci

Třídní vzdělávací program je rozdělen do 10 integrovaných bloků, které budeme postupně rozpracovávat do jednotlivých témat v týdenních plánech a doplňovat a konkretizovat s ohledem na cíle, kterých má být dosaženo.

Třídní plán dle potřeby můžeme obměňovat, doplňovat a to k případnému nutnému opakování probraných témat, k získání prostoru pro realizaci vlastních nápadů dětí nebo z důvodu aktuální situace (např. akce MŠ, neočekávané situace).

Kompetence:

 • Umět se rozhodovat
 • Umět být tolerantní ke svým kamarádům, rodině, zaměstnancům MŠ
 • Umět pomáhat ostatním dětem i dospělým
 • Bez ostychu umět říci svůj názor, prosbu, požádat o radu nebo pomoc
 • Vyřešit situaci samostatně, klidně
 • Umět přijímat následky za své činy
 • Bez obav mít povinnosti, plnit je