Medvídci

Pedagogičtí pracovníci:
Lenka Tvrdá
Ivana Vojkůvková

MEDVÍDCI 2021/2022

Charakteristika třídy:

Třída Medvídci je v letošním školním roce heterogenní, s počtem 28 dětí. Skládá se ze 13 děvčat a 15 chlapců ve věku od 2 do 5 let. Jedenáct dětí má 4 roky, čtrnáct dětí má 3 roky a 3 děti jsou dvouleté.

TVP S medvídkem na cestě za poznáním

Celým školním rokem nás budou provázet písničky a pohádky o medvídcích. Proto jsme si také vybrali jako maskota medvídka, který bude dětem nápomocen při řešení různým problémů v kolektivu nebo při hře. Děti si budou maskota brát domů, zapisovat, nebo kreslit obrázky o příhodách, které s maskotem prožili.

Děti se společně s medvídkem budou seznamovat s okolním světem, budou si osvojovat základy morálních hodnot, budou rozvíjet svou osobnost, lásku k učení a poznávání, budou získávat osobní samostatnost.

Písničky nás budou provázet celým rokem, budou dětem přibližovat jednotlivé integrované bloky.

Chceme, aby děti poznávaly pomocí vlastní tvůrčí aktivity a individuálně se rozvíjeli každý podle svých možností.

Naše motto:
„Medvídek je kamarád,
bude si tu s námi hrát
a celý svět poznávat“.

Budeme se snažit, abychom připravili dětem takový program, který bude pro ně radostný, plný zajímavých činností a aktivit a který je bude rozvíjet po stránce tělesné a duševní. Budeme pracovat společně na tom, aby děti získaly potřebné dovednosti a návyky pro jejich další rozvoj.

Povedeme děti k lásce k přírodě, zvířatům a především k lidem, k touze po poznání a učení se novým věcem, k lásce ke knihám, hudbě, lidovým tradicím, zdravému způsobu života, pohybu, sportu a potřebě pomáhat druhým.

TVP je rozdělen do deseti integrovaných bloků, které jsme rozpracovali do jednotlivých měsíčních témat a týdenních podtémat. Do TVP jsme rovněž zařadili cíle „Minimálního preventivního programu“ a plánu Zdravá abeceda. Vzhledem k nutnosti reagovat na aktuální situace (akce školy) se třídní plán může doplňovat, nebo pozměnit.

Fotogalerie třídy Medvídci