Organizace vzdělávání

ORGANIZACE VZDĚLÁVÁNÍ

 

Vycházíme ze zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon a vyhlášky o mateřských školách č.14/2005 ve znění pozdějších předpisů.

    třída Berušky (28 dětí)

    třída Medvídci (28 dětí)

    třída Sovičky (28 dětí)

    třída Světlušky (28 dětí)

    třída Veverky (28 dětí)

    třída Zajíčci (28 dětí)

    třída Žabičky (15 dětí)

  

           Vnitřní uspořádání školy a tříd

Vnitřní uspořádání školy a tříd je řešeno tak, aby co nejlépe vyhovovalo individuálním potřebám dětí. Všechny třídy jsou smíšené. Umístění dětí do jednotlivých tříd je prováděno ředitelkou školy tak, aby třídy byly vyvážené. Zároveň však přihlíží také k požadavkům a přání rodičů (sourozenci, kamarádi).

Žádná třída nemá specifické zaměření, všechny třídy pracuji podle stejného programu. Při hodnocení práce tak můžeme pozorovat a srovnávat výsledky jednotlivých tříd. Vzájemně si můžeme předávat zkušenosti a nápady dětí i učitelek. Ve vstupním vestibulu je umístěná hlavní nástěnka, na které najdete veškeré informace o dění ve školce. V přízemí se nachází šatny pro všechny třídy. Prostorové uspořádání školy je vytvořeno tak, aby vyhovovalo skupinovým i individuálním činnostem s dětmi. Každá třída se skládá ze dvou místností. Jedna místnost, která je vybavena stolky slouží zároveň jako jídelna, druhá místnost- herna, slouží také k odpočinku dětí. Třídy jsou uspořádány do center- koutků tak, aby byly vytvořeny podmínky pro individuální i skupinové činnosti dětí. Centra her jsou pro lepší orientaci označená. Hračky a pomůcky jsou v koutcích umístěny tak, aby byly dětem dostupné, mohly si je samostatně brát i ukládat. Prostředí třídy je upraveno tak, aby se děti mohly podílet na výzdobě třídy a jejich práce mohli shlédnout i rodiče.

Děti se scházejí a rozcházejí vždy v jedné třídě na každé straně budovy.

          Organizace vzdělávání na třídách

Provozní doba je od 6.00 – do 16.30

Na třídě pracují dvě učitelky podle třídních vzdělávacích programů. Práce učitelek se překrývá v době od 9.00 do 12.00. Rozvržení pracovní doby je součástí ročního plánu školy. Učitelky společně pracují s dětmi na plnění úkolů třídního plánu. Pro celou školu platí jednotlivá pravidla i režimové momenty pro lepší zastupitelnost pracovníků.

          Přijímání dětí do MŠ Dobrá

Do třídy mateřské školy jsou přijímány děti ve věku od 2 do 6 let (při odkladu povinné školní docházky až do 7 let). Přednostně jsou přijímány děti v posledním roce před zahájením povinné školní docházky. O způsobu a podmínkách přijímacího řízení do MŠ jsou rodiče předem informováni na www stránkách školy. Zápis je prováděn většinou v měsíci květnu. Rodiče jsou u zápisu seznámení s kritérii, podle kterých ředitelka postupuje při přijímání dětí do MŠ ve správním řízení. Nejpozději do 30 dnů po zápisu jsou rodirůběče vyrozuměni o přijetí, či nepřijetí dítěte zveřejněním seznamu přijatých dětí. Pokud není naplněná kapacita školy, jsou děti přijímány v phu celého roku.

          Adaptační proces

Při zahájení docházky dítěte do MŠ nabízíme rodičům individuální adaptační režim, na  kterém se dohodnou s ředitelkou školy při přijetí dítěte. Začátek docházky do školy je pro dítě velkou změnou a přináší s sebou spoustu pocitů a zážitků, se kterými se musí malý školáček vyrovnat.

  • Při nástupu mohou rodiče zůstat s dítětem ve třídě, budou mu oporou a dají mu pocit bezpečí, na délce pobytu se domluví s třídní učitelkou.
  • Pokud to lze, volí rodiče z počátku kratší pobyt dítěte v MŠ
  • Rodiče můžou dát dítěti do školky oblíbenou hračku.
  • Rodiče komunikují co nejvíce s učitelkou. Stává se, že po ranním pláči si pak dítě celý den spokojeně hraje.
  • Před nástupem dítěte do MŠ seznamujeme rodiče s Desaterem před nástupem do MŠ.

Přejeme si, aby rodiče měli pocit klidu a jistoty, že je o jejich dítě dobře postaráno. Přejeme si, aby mezi rodiči a pedagogy byla oboustranná důvěra a otevřenost.

          Doplňková činnost

Nabídka doplňkové činnosti se může každoročně měnit podle kreativity pedagogického sboru. Vzdělávací nabídka bude vždy doplněna specificky zaměřenými projekty a dalšími aktivitami jako jsou například:

Dramatický kroužek, práce s keramikou, plavecký výcvik, lyžařský výcvik, pohybové aktivity, tanečky atd.

Tato nabídka má u dětí rozvíjet a prohlubovat jejich schopnosti, dovednosti a vědomosti v oblasti, která je jim blízká, která je zajímá. Doplňková činnost může odhalit mimořádné nadání dítěte. Výsledkem této činnosti je u dětí pocit nadšení, spokojenosti a štěstí.

Tuto nabídku podle organizačních schopností MŠ mohou využít všechny děti MŠ nebo jen děti z jedné třídy, ale také jednotlivci z různých tříd. Žádná z těchto aktivit nesmí však být důvodem omezování hlavní vzdělávací nabídky, která je obsahem ŠVP.

          Vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami a dětí mimořádně nadaných

RVP PV na základě kterého je ŠVP naší MŠ vytvořen vychází z respektování individuálních potřeb a možností dítěte. Je základním východiskem i pro vzdělávání dětí se speciálními potřebami. Rámcové cíle a záměry předškolního vzdělávání jsou pro vzdělávání všech dětí společné. Při vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami je třeba jejich naplňování přizpůsobovat tak, aby maximálně vyhovělo dětem, jejich potřebám i možnostem. Snahou pedagogů je vytvoření optimálních podmínek k rozvoji osobnosti každého dítěte, k učení i ke komunikaci s ostatními a pomoci k dosažení co největší samostatnosti a osvojení dovedností v rozsahu individuálních možností dítěte.

V případě přijetí dítěte se speciálními vzdělávacími potřebami budeme postupovat podle podmínek RVP PV, stanovených zákonů, vyhlášek a dalších předpisů. V tomto případě budeme spolupracovat s rodiči, s PPP, SPC, lékaři a dalšími odborníky.

Integrace dětí do podmínek běžné mateřské školy má vedle nesporných pozitiv i svá rizika. Základním předpokladem toho, aby byla tato rizika vyloučena, popř. maximálně snížena, je stanovit, co v kterém konkrétním případě potřeby dítěte představují, jaké z nich vyplývají nároky na práci předškolního pedagoga a jaké podmínky je třeba v prostředí mateřské školy vytvořit.

Po dohodě s rodiči, pedagogy, SPC, pediatrem a dalšími odborníky je vždy plně v kompetenci ředitele školy rozhodnout o přijetí dítěte se speciálními vzdělávacími potřebami k předškolnímu vzdělávání.

Zvláštní vzdělávací nabídku mají děti s odkladem školní docházky. Jejich rozvoj probíhá podle doporučení PPP. Tam, kde je to potřebné a účelné, je pro jednotlivé děti vypracován individuální vzdělávací nebo stimulační program.

Mimořádně nadaným dětem je věnována zvýšená pozornost, kterou doplňujeme další vzdělávací nabídkou podle zájmu dítěte.

Vzdělávání dětí mladších 3 let v MŠ Dobrá, okres Frýdek-Místek, příspěvková organizace

Při tvorbě této metodiky jsme vycházeli z vlastních zkušeností při výchově a vzdělávání malých dětí a z vývojové psychologie dětí tohoto věku.

Vzhledem k tomu, že malé děti jsou integrovány v heterogenních třídách, řídíme se následujícími podmínkami vzdělávání.

Hlavním cílem naší mateřské školy je u malých dětí uspokojit základní biologické potřeby (výživové, bezpečnostní a hygienické požadavky). Při výchovné práci vycházíme z  individuálních potřeb každého dítěte. Uspořádání dne těchto dětí se snažíme maximálně uvolnit, snažíme se uspokojovat potřeby dítěte a jeho zájmy v přirozených činnostech. Snažíme se, aby dítě bylo aktivním účastníkem výchovné činnosti.