Podmínky vzdělávání

PODMÍNKY VZDĚLÁVÁNÍ

          Věcné podmínky

Předškolní vzdělávání na všech úrovních se uskutečňuje v  prostorách, které jsou dostatečně velké, vzdušné a dobře větratelné. Veškeré vybavení dětského nábytku je přizpůsobeno dětskému charakteru. Třídy a herny i metodické kabinety jsou vybavovány moderními a výchovně vzdělávacími i zájmovými pomůckami. Velmi dobře jsou vymezená místa pro dostatečné množství hracích koutků, pomůcek pro rozvíjení, vědění, experimentování, výtvarné a pracovní vyjádření. Vše je dostupné dětem k samostatnému výběru. Ke spokojenému pobytu dětí v nemalé míře přispívá i barevné pojetí místnosti a jednotlivých části vybavení. Velkou výhodou je dostatek prostoru pro pohybové vyžití a sportovní disciplíny.

Informace pro rodiče jsou přehledně umístěné v šatnách a chodbách MŠ, které slouží zároveň k prezentaci výtvarných a pracovních děl dětí.

Mateřskou školu obklopuje rozsáhlá, prosluněná i příjemně stinná zahrada, nabízející svým modernizovaným vybavením dostatečné možnosti k volnému pohybu dětí i  organizovaným hrám a činnostem. Pohybové aktivity a individuální rozvoj dětí umožňuje množství průlezek, houpaček, skluzavek, překážkových drah. Kreativní a dramatické výchově je určeno pískoviště s vybavením a dřevěný domeček. Dopravní výchovu děti provozují na betonových plochách a cestách určených k jízdě. Vše koresponduje s hygienickými a estetickými normami platných předpisů.

          Životospráva

Stravování dětí v mateřské škole se řídí platnými zákony a vyhláškami, závislými na cenách potravin. Jídelníčky jsou sestavovány na základě racionální výživy dle stravovacích norem. Jsou pestré a nápadité. Nechybí ani ryby a luštěniny, upravené dle nejrůznějších receptur. Denně je podáván dostatek ovoce a zeleniny v různé podobě. Příprava pokrmů a nápojů se řídí technologickým postupem a hygienickými normami. Pitný režim je dodržován a dětem umožněn po celý den v podobě bylinných, ovocných čajů či vitamínových nápojů. Všechny děti mají svobodný přístup k sebeobsluze pitného režimu. Mezi jídly jsou stanovené intervaly. Ranní svačinka je podávána sebeobslužnou formou, dle pocitu hladu a chuti dětí. Ty si svou manuální zručnost a samostatnost zdokonalují vlastní sebeobsluhou při chystání, zdobení jídla a nalévání nápoje. Děti nejsou do jídla nuceny, nýbrž motivovány. Je respektováno přání rodičů a dietní omezení děti.

V každé šatně je dostupný školní řád, seznamující s pravidly a provozem mateřské školy. Po dohodě rodičů s ředitelkou je možno učinit výjimku ve stravování a přizpůsobit stav aktuální situaci nebo zdravotnímu stavu dítěte.

Pobyt venku se uskutečňuje denně, je plánován na dopolední dobu 2 hodin. Přizpůsobuje se kvalitě ovzduší a počasí. Je součástí denního programu. Děti ve velké míře k volnému pohybu venku využívají školní zahradu, která slouží v letních  měsících nejen k prodlouženému pobytu, ale i k pohybovým možnostem a odpoledním aktivitám. K prožitkovým podnětům přispívají rovněž vycházky do okolí mateřské školy. Mezi oblíbené patří organizované venkovní sportovní a zábavné aktivity. V případě nepřízně počasí mají děti dostatečný prostor k pohybovému vyžití v prostorách mateřské školy. Aktuální prožitky mohou děti využít v nabídkových činnostech a tak se seberealizovat.

Při pobytu venku upřednostňujeme náhradní oblečení. Děti se tak mohou svobodně pohybovat bez strachu, že by se ušpinily.

Vzdělávací proces v mateřské škole se uskutečňuje v sedmi heterogenních třídách a je přizpůsoben individuálním a věkovým potřebám dětí. Velkou výhodou těchto tříd je vzájemné soužití mladších a starších dětí, kdy mladší děti se rychleji zdokonalují tím, že vidí ve starších svůj vzor a napodobují je. Toto uspořádání tříd podporuje kooperativní učení. Jedna třída je předškolní (homogenní) a vznikla na základě zájmu zákonných zástupců.

Děti se zúčastňují i různých kulturních a společenských akcí, exkurzí a výletů. Tyto jsou přiměřeně plánovány tak, aby děti obohatily, ale zároveň svým množstvím nenarušily svůj hlavní záměr a cíl mateřské školy.

Pro děti předškolního věku je velmi důležitý i odpočinek a spánek. Při odpočinku si děti vyslechnou pohádku nebo příběh a také mohou poslouchat relaxační hudbu. Těm, které mají menší potřebu spánku, je posléze nabídnuta klidnější hra nebo individuální činnost. Děti s vyšší potřebou spánku se nebudí a dává se jim dostatečný prostor k odpočinku.

          Psychosociální podmínky

Rodiče mohou při nástupu svého dítěte do mateřské školy využít postupnou adaptaci. Dle individuální potřeby dítěte a sociální vyzrálosti jej nenásilně začleňují do kolektivu třídy tím, že určitou dobu s ním ve třídě pobývají, seznámí je společně s učitelkou s prostředím, hračkami a kamarády. Učitelka ke každému dítěti přistupuje nenásilně a individuálně, nenutí je. Poskytuje motivačně velké množství podnětů, jejichž náročnost přizpůsobuje věku, tempu, schopnostem a vývojovým možnostem dětského kolektivu. Zohledňuje děti jak nadané i svým vývojem opožděné, dbá, aby náplň činností byla rovnoměrně vyvážená, poutavá a přirozeně prožitková. Učitelka je dětem ve všem nápomocná, ale podporuje samostatnost, zdravé sebevědomí, individuálně děti oceňuje, chválí. Napomáhá každému jedinci začlenit se do společného soužití, učit se nacházet kompromisy, vzájemně si porozumět s ostatními. Nepodporuje nezdravou soutěživost, odstraňuje diskriminační problémy, jako např. sociální problémy, nerovnost dětí a šikanu. Ve třídě panuje vzájemná důvěra, děti mají pocit bezpečí, společně  vytvářejí pravidla a podmínky, sloužící k volnosti projevu, zároveň důsledně dbají na jejich dodržování.

Rovněž všichni zaměstnanci jsou povinni vytvářet lepší psychosociální podmínky:

  • pocit spokojenosti, bezpečí a pohody
  • osobní svobodu a volnost respektovat do určité meze podle podmínek a předem stanovených pravidel
  • hodnotit pozitivně, pochvalně, povzbudivě, podporovat slabší sebevědomí, samostatnost u všech dětí, sledovat a včas odstraňovat počátky šikany
  • rozvíjet toleranci, citlivost k druhému, ohleduplnost, zdvořilost, pomoc a podporu
  • děti mají stejná práva a povinnosti, není tolerováno zvýhodňování a utlačování dětí
  • je dána vzájemná důvěra učit se, respektovat druhého, aktivní spoluúčast při činnostech, spolupráce
  • děti si samy stanovují pravidla k činnostem, k chování, apod., snaží se je plnit a dodržovat, v opačném případě si samy stanoví hodnocení a závěr z negativního činu nebo výsledku

         Organizace Vzdělávání

 

Předškolní vzdělávání probíhá v mateřských školách ve 3 ročnících.

6:00 – 9:50

Děti se scházejí v jedné třídě, dle pracovních dob učitelek se rozcházejí na své třídy.

Následuje předškolní vzdělávací činnost, individuální přístup, zdravotně pohybové aktivity, hygiena, stolování a stravování.

9:50 – 11:30

Pobyt venku, v teplých měsících podle možností i pobyt venku zrána a odpoledne.

11:30-14:10

Oběd, hygiena, odpočinek, klidové činnosti.

14:10 – 16:30

Hygiena, stolování – odpolední svačinka, spontánní hry, dětské aktivity a činnosti, individuální přístup, za příznivého počasí pobyt venku a pohybové aktivity. Rovněž odpoledne se děti scházejí v jedné třídě dle ukončení pracovní doby učitelek.

Časové rozvržení denního programu je orientační, umožňuje učitelce pružně reagovat na neplánované situace, náladu dětí, počasí a podobně.
Ranní a odpolední pobyt dětí z různých tříd v jedné třídě, tvoří součást životního stylu. Děti se tak blíže seznámí s vrstevníky z celé MŠ. Přispívá to k lepší socializaci dítěte, kdy  poznávají pravidla jiných tříd, poznají ostatní zaměstnance, obohacují se o nové poznatky.

          Řízení mateřské školy

Mateřská škola se člení na úsek pedagogický, provozní a školní jídelny. V čele tohoto právního subjektu stojí statutární zástupce – ředitelka. Tato jedná ve všech záležitostech jménem školy. Schvaluje organizační strukturu školy, plán práce pracovníků jednotlivých útvarů, rozhoduje o záležitostech školy, vymezených v rámci své pravomoci, odpovídá za plnění úkolů bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, plánuje, organizuje, koordinuje a kontroluje úkoly a opatření, směřující k zabezpečení činnosti v této oblasti. Rozhoduje o majetku a ostatních prostředcích svěřených škole, o hlavních otázkách hospodaření, mzdové politice. Zajišťuje účinné hospodaření se státními a finančními prostředky zřizovatele.

Ředitelka jmenuje statutární zástupkyni, která v době její nepřítomnosti je v čele organizace plně zodpovědná za její chod.

Ustanovuje a řídí vedoucí zaměstnance. Koordinuje jejich práci při zajišťování funkcí jednotlivých útvarů. Vedoucí zaměstnanci vytvářejí příznivé fyzické i psychické pracovní prostředí, vedou pracovníky k dobré  pracovní kázni, oceňují jejich iniciativy. Vedoucí pracovníci se podílejí zejména na plánování rozvoje školy, realizaci a hodnocení školního roku. Ředitelka poskytuje zaměstnancům co nejlepší pracovní podmínky, naslouchá, respektuje názory, nachází řešení. Vyhodnocuje jejich práci ve všech útvarech, stanovuje závěry pro další zkvalitnění práce. Rozhoduje o informacích, vstupujících do školy, komu budou poskytnuty, kdo je zpracuje, či vyhodnotí. Informace, opouštějící školu jako její oficiální stanovisko, podepisuje. Kompletuje a vydává školní vzdělávací program, který zpracovává celý pedagogický tým. S dalšími dokumenty, vycházejícími v podobě směrnic, řádů nebo příloh seznamuje zaměstnance předem.

Pedagogové a ostatní zaměstnanci, dle daných situací rovněž jednají jménem školy s rodiči dětí. Jejich přístup je loajální, údaje o dětech sdělují jen zákonným zástupcům. Mlčenlivost se vztahuje i na informace, které vyplývají ze vzájemného pracovněprávního vztahu.

 

          Personální a pedagogické zajištění

Všichni pedagogičtí zaměstnanci pracují v dlouhodobém pracovním poměru s předepsanou odbornou kvalifikací.

Vedoucí školní jídelny zajišťuje provoz a organizaci školní jídelny.

Pedagogové svou práci vykonávají na základě vymezených pravidel, vycházejících z vnitřních předpisů, společně sestavených dokumentů a plánů. Jejich denní práce vychází z tvorby ŠVP, TVP, vedou záznamy o dětech, diagnostikují, provádějí evaluace se ZV, hodnocení. Dále organizují společné akce, doplňkové programy, besídky.

V mateřské škole o děti pečuje celkem 13 plně kvalifikovaných učitelek na plný úvazek, ředitelka školy a 7 provozních zaměstnanců.

Rozvržení přímé vzdělávací práce je účelně stanoveno tak, aby umožňovalo společné působení učitelek na třídě při náročnější organizaci činností ve třídách, dále pak při exponovaných činnostech, jako je pobyt venku, polední stolování a příprava na odpočinek.

Ředitelka školy vytváří podmínky pro profesionalizaci pracovního týmu. Učitelky včetně ředitelky se aktivně účastní vzdělávacích akcí dle plánu dalšího vzdělávání. Sebevzdělávání je umožněno dle nabídky různých akreditovaných společností s možností svobodné volby při výběru přednášek či seminářů. Pedagogům je doporučováno zaměřit se na takové odborné semináře, které posílí jejich odborný růst. Dále se mohou odborně vzdělávat na základě dostupné odborné literatury. Na pedagogických radách většinou 1x měsíčně se zabýváme aktuálními otázkami předškolního vzdělávání a plánováním další činnosti naší školy. Veškeré informace, vyplývající ze změn předpisů, zákonů, vyhlášek a směrnic předává zaměstnancům ředitelka nebo vedoucí zaměstnanci včas na poradách.

Po odborné a organizační stránce je škola řízená ředitelkou školy. Jako poradní orgán spolupracuje s ředitelkou školy pedagogická rada. Některé záležitosti ekonomického charakteru má ve své kompetenci hospodářka školy.

Metodická práce ředitelky školy je zaměřena především na plánování a organizaci výchovně vzdělávacích činností, na sledování kvality práce pedagogů, zda je předškolní vzdělávání v souladu s pedagogickými a metodickými zásadami výchovy a v souladu s ŠVP PV a RVP PV.

Kontrolní a hospitační činnost je prováděná dle plánů. Hospitační činnost je prováděná podle plánu hospitací, ale i každodenním kontaktem s dětmi a pedagogy. Kontrola provozních pracovnic probíhá spíše neformálním způsobem při každodenním osobním kontaktu. Pro speciální služby se škola obrací k příslušným odborníkům, spolupracuje především s PPP a SPC.

 

         Spoluúčast rodičů (zákonných zástupců)

Zákonní zástupci nebo osoby jimi pověřené předávají dítě v mateřské škole učitelce a taktéž je přebírají. V případě dohody o individuální délce pobytu dítěte v MŠ je samostatně dohodnut i způsob předávání a přebírání s ohledem na vzdělávání.

Mezi pedagogem a rodiči panuje oboustranná důvěra a otevřenost, vstřícnost, porozumění, respekt a ochota spolupracovat. Je vítán zájem zákonných zástupců dítěte o cíle, zaměření, formy a obsah vzdělávání. Rodiče mohou denně spolupracovat s učitelkami na třídě a být tak informováni o průběhu pobytu dítěte v mateřské škole, jeho rozvoji a učení, aktivitách a organizacích.

Naše mateřská škola nabízí rodičům účast na programech školy i mimo ní. Děti naší MŠ navštěvují během roku divadla a kulturní akce, chodí na exkurze k policii ČR, včelařům aj. Dle zájmu rodičů se děti účastní lyžařského výcviku a plaveckého výcviku. Ve spolupráci s rodiči pořádáme vánoční besídku s rodiči, karneval, vystoupení dětí ke Dni matek, Den dětí a rozloučení se školáky. Spolupracujeme se základní školou na projektech pro předškoláky, kteří navštěvují pracovní dílny ve škole a seznamují se s prostředím školy a pedagogy, účastníme se kulturních vystoupení žáků základní školy. Navštěvujeme hudební koncerty žáků základní školy.

Zapojili jsme se do ekologického projektu RADAMOK, sbíráme papír S POPELOU. Jsme součástí ekologické sítě MRKVIČKA, jsme v síti tvořivých škol, učíme činnostně a prožitkem. Podporujeme zdravý životní styl dětí s projektem ZDRAVÁ PĚTKA.

Pedagogové a ostatní pracovníci jednají ohleduplně a taktně, chrání soukromí rodiny, neposkytuji informace o dítěti nepovolaným osobám.