Vzdělávací obsah

VZDĚLÁVACÍ OBSAH

Integrované bloky

 1. IB CO VYPRÁVÍ STARÝ DUB

Dub je symbolem síly, mohutnosti a dlouhověkosti

Povídáme si:

 • O ŠKOLCE – jak vypadá naše školka, kdo je to kamarád, jak se k sobě ve školce chováme, aby nám všem bylo společně dobře, jaká máme pravidla a proč je důležité je dodržovat
 • O DUBU – jak vypadá strom a jak my lidé, jak spolu souvisí symbolika dubu a kamarádství, přátelství, proč lidé potřebují stromy, seznámení s dubem
 • O NAŠICH KOŘENECH – proč se přirovnává lidský rod ke stromu, odkud jsem já a moje rodina, jak se jmenuje a jaké je místo kde žijeme
 • O PODZIMU – kdy k nám přichází podzim, jak se na příchod podzimu připravuje příroda, pozorujeme změny v přírodě, odlet ptáků, počasí…

Hlavní cíle:

 1. Získání relativní citové samostatnosti
 2. Rozvoj schopnosti žít ve společenství ostatních, vnímat a přijímat základní hodnoty v tomto společenství uznávané
 3. Osvojení si poznatků, schopností a dovedností důležitých pro navazování vztahů
 4. Seznamování a vytváření pravidel chování ve vztahu k druhému, posilování prosociálního chování
 5. Uvědomění si vlastního těla
 6. Osvojení si věku přiměřených praktických dovedností
 7. Seznamování s místem a prostředím, ve kterém dítě žije, a vytváření pozitivního vztahu k němu
 8. Posilování přirozených poznávacích citů – zvídavosti, zájmu, radosti z objevování

Očekávané výstupy:   

 • Odloučit se na určitou dobu od rodičů, být aktivní i bez jejich opory
 • Adaptovat se na život v MŠ, aktivně zvládat požadavky plynoucí z prostředí i jeho běžných proměn
 • Navazovat kontakty s dospělým, kterému je svěřeno do péče, komunikovat s ním vhodným způsobem, respektovat ho
 • Začlenit se do třídy, zařadit se mezi své vrstevníky, respektovat jejich rozdílné vlastnosti, schopnosti a dovednosti
 • Přirozeně a bez zábran komunikovat s druhým dítětem, navazovat a udržovat přátelství
 • Zachovávat správné držení těla a pojmenovat jeho části
 • Zvládat jednoduchou sebeobsluhu a základní hygienické návyky
 • Poznat a pojmenovat většinu toho, čím je obklopeno
 • Učit se nová slova a aktivně je používat (ptát se na slova, kterým nerozumí)
 • Zacházet s běžnými předměty denní potřeby, hračkami, pomůckami, drobnými nástroji
 • Udržovat pořádek ve třídě, vědět co kam patří, dodržovat pravidla her
 • Utvořit si základní dětskou představu o pravidlech chování a společenských normách
 • Vnímat a respektovat předem vyjasněná a pochopená pravidla
 • Uplatňovat návyky společenského chování ve styku s dospělými i s dětmi
 • Orientovat se a bezpečně se pohybovat ve známém prostředí – v MŠ a v blízkém okolí
 • Osvojit si základní poznatky o přírodě v podzimním období, všímat si změn

Vzdělávací nabídka:

Aktivity vhodné pro přirozenou adaptaci / spontánní hra / komunitní kruh – společná setkávání, povídání, sdílení a aktivní naslouchání druhému, přivítání, pozdrav / aktivity podporující sbližování dětí, prosociální hry / vytváření pravidel / hodnocení činností činnosti na poznávání prostředí MŠ, jejího okolí a obce – orientace / poučení o bezpečnosti / jednoduché pracovní a sebeobslužné činnosti – hygiena, oblékání, stolování, úklid / pozorování přírody, počasí, stromů.

 

 1. IB SILÁK KAŠTAN

Kaštanovník jedlý je symbolem odolnosti, sebevědomí a síly

Povídáme si:

 • O STROMECH NA PODZIM – jak se mění vzhled stromů, barvy a tvary

        jejich listů, proč stromy na podzim shazují svoje listí, kdy stromy slaví svůj svátek

 • O KAŠTANECH – co víme o kaštanech a stromech, na kterých rostou, není kaštan jako kaštan – rozdíl mezi kaštanovníkem jedlým a jírovcem maďalem, sběr kaštanů pro nás na hraní a pro zvířata na zimu
 • O ZDRAVÉM ŽIVOTNÍM STYLU – co je to zdraví, jak bychom se měli chovat, abychom byli silní a zdraví, a aby byla ve školce pohoda
 • O ZDRAVÉM JÍDELNÍČKU – co patří nebo nepatří do zdravého jídelníčku, co je to ovoce a zelenina, jejich význam pro naše zdraví

Hlavní cíle:

 1. Rozvoj, zpřesňování a kultivace smyslového vnímání
 2. Osvojení si poznatků a dovedností důležitých k podpoře zdraví, bezpečí, osobní pohody i pohody prostředí
 3. Vytváření zdravých životních návyků jako základ zdravého životního stylu
 4. Rozvoj základních kulturně společenských postojů, návyků a dovedností dítěte, rozvoj schopnosti projevovat se autenticky, chovat se autonomně, prosociálně a aktivně se přizpůsobovat společenskému prostředí a zvládat jeho změny
 5. Rozvoj pohybových schopností a dovedností v oblasti hrubé a jemné motoriky
 6. Rozvoj schopnosti sebeovládání
 7. Rozvoj řečových schopností a jazykových dovedností receptivních (vnímání, naslouchání, porozumění

Očekávané výstupy:  

 • Vědomě využívat všechny smysly, vnímat vůně, chutě a tvary, záměrně pozorovat, postřehovat, všímat si
 • Mít povědomí o významu péče o čistotu a zdraví, o významu aktivního pohybu, pitného režimu a zdravé výživy
 • Rozlišovat, co prospívá zdraví a co mu škodí, zdravé potraviny, ovoce, zelenina
 • Vědomě napodobovat  jednoduchý pohyb  podle vzoru a přizpůsobit jej podle pokynu
 • Zacházet s výtvarnými pomůckami a materiály
 • Respektovat potřeby jiného dítěte, dělit se s ním o hračky, rozdělit si úkol
 • Chovat se tak, aby dítě neohrožovalo zdraví, bezpečí a pohodu svou ani druhých
 • Ve známých a opakujících se situacích, kterým rozumí, ovládat svoje city a přizpůsobovat jim své chování
 • Uvědomovat si svá práva ve vztahu k druhému, přiznávat stejná práva druhým a respektovat je
 • Vyjádřit souhlas i nesouhlas, říci „ne“ v situacích, které to vyžadují
 • Správně vyslovovat, ovládat dech, tempo i intonaci řeči

Vzdělávací nabídka:

Činnosti zaměřené na poznávání lidského těla v souvislosti  s ochranou zdraví, osobního bezpečí, a vytváření zdravých životních návyků / pohybové a relaxační činnosti / zdravotně zaměřené činnosti – dechová relaxační cvičení / přirozené pozorování práce na zahradách / zkoumání a poznávání ovoce, zeleniny, jejich význam pro zdraví / smyslové hry / praktické pokusy a zkoumání pomocí lupy, experimentování / práce s obrazovým materiálem, s knihou a encyklopedií

 

 1. IB TAJEMSTVÍ KOUZELNÉ LÍSKY

Líska jako symbol moudrosti, poezie, tajemství

Povídáme si:

 • O LÍSCE – jak vypadá líska a její plody, co je to moudrost a co tajemství, jaké překvapení nám přiveze svatý Martin
 • O DARECH PODZIMU – jaké další plody chystá podzimní příroda, keře a stromy v lese, jak je můžeme využít k tvoření, manipulaci, počítání
 • O PŘÍPRAVÁCH NA ZIMU – jaká volně žijící zvířata známe, co o nich víme, jak se připravují na zimu a jak jim můžeme pomáhat
 • O ROČNÍCH OBDOBÍCH – jak jdou za sebou, podle čeho je poznáme, jaké měsíce je tvoří, jak musíme ročním obdobím přizpůsobit své oblečení

Hlavní cíle:              

 1. Rozvoj pohybových schopností a dovedností v oblasti hrubé a jemné motoriky
 2. Posilování přirozených poznávacích citů – zvídavost, zájem, radost z objevování
 3. Přechod od konkrétně názorného myšlení k myšlení slovně-logickému (pojmovému)
 4. Vytváření základů pro práci s informacemi
 5. Rozvoj a kultivace mravního a estetického vnímání, cítění a prožívání
 6. Vytváření elementárního povědomí o širším přírodním prostředí, o jeho rozmanitosti, vývoji a neustálých proměnách
 7. Rozvoj schopnosti přizpůsobovat se podmínkám vnějšího prostředí i jeho změnám
 8. Rozvoj tvořivosti (tvořivého myšlení, řešení problémů, tvořivého sebevyjádření)

 Očekávané výstupy:

 • Probouzet v dětech potřebu pobývat v přírodě, vytvářet si k ní pozitivní vztah
 • Osvojit si základní poznatky o přírodě v podzimním období, vnímat změny, počasí
 • Seznámit se s ekosystémem les
 • Poznávat a pojmenovávat přírodniny, sbírat je, vnímat smysly jejich barvy, tvary, estetickou stránku, manipulovat s nimi, využívat je k tvoření
 • Záměrně pozorovat, zaměřovat se na to, co je z poznávacího hlediska důležité
 • Být citlivé ve vztahu k živým bytostem, k přírodě i k věcem, chránit okolní přírodu, pomáhat pečovat o živé tvory
 • Ovládat koordinaci ruky a oka, zvládat jemnou motoriku
 • Zacházet šetrně s pomůckami, hračkami, věcmi denní potřeby
 • Uvědomovat si svou samostatnost, zaujímat vlastní názory a postoje a vyjadřovat je
 • Rozhodovat o svých činnostech
 • Chovat se a jednat na základě vlastních pohnutek, uplatňovat své potřeby a přání s ohledem na druhého, přijímat a uzavírat kompromisy, řešit konflikt dohodou
 • Zvládnout základní pohybové dovednosti a prostorovou orientaci, pohyb v různém prostředí
 • Učit se nová slova, aktivně je využívat, utvořit jednoduchý rým
 • Přemýšlet, vést jednoduché úvahy a také vyjádřit to, o čem přemýšlí a uvažuje
 • Chápat základní číselné a matematické pojmy, elementární matematické souvislosti a podle potřeby je prakticky využívat
 • Chápat elementární časové pojmy, částečně se orientovat v čase

Vzdělávací nabídka:

Přirozené i zprostředkované pozorování okolní přírody, lesa, stromů, jejich plodů, zvířat / hledání rozdílů, společných znaků / sběr přírodnin, hry a experimentování s nimi / třídění, porovnávání, počítání, skládání / skupinové práce, výtvarné a pracovní činnosti / prohlížení knih, encyklopedií / rozhovory nad obrázky / smyslové, námětové a konstruktivní hry / hudební a pohybové hry, dramatické činnosti a pohybové improvizace k tématu / pracovní činnosti na zahradě.  

 

 1. IB CO SE DĚJE POD JEDLÍ

Jedle jako symbol stálosti, trpělivosti a síly

Povídáme si:

 • O ADVENTU A MIKULÁŠI – kdy začíná advent a co znamená, kdy a s kým za námi chodí Mikuláš, jak se na jeho návštěvu chystáme my
 • O VÁNOCÍCH – co pro nás Vánoce znamenají, s kým je nejraději trávíme, co všechno musíme připravit, jaké existují vánoční tradice a zvyky u nás a ve světě, jaký máme doma vánoční stromeček, jak oslavíme Vánoce ve školce
 • O DOBRÉM SKUTKU – co to je dobrý skutek a proč je dobré občas nějaký udělat, jak můžeme někomu udělat radost
 • KDYŽ NĚCO KONČÍ A NĚCO ZAČÍNÁ – jak se jmenuje poslední den v roce a jak ho slavíme, kdy k nám přijdou Tři králové a jaké poselství lidem přináší

Hlavní cíle:

 1. Rozvoj pohybových schopností a zdokonalování dovedností v oblasti koordinace
 2. Rozvoj komunikativních dovedností a kultivovaného projevu
 3. Rozvoj tvořivosti a tvořivého sebevyjádření
 4. Vytváření povědomí o mezilidských morálních hodnotách
 5. Ochrana osobního soukromí a bezpečí ve vztazích s druhými dětmi i s dospělými
 6. Rozvoj základních kulturně společenských postojů, vytváření pozitivních vztahů ke kultuře a umění, tradicím
 7. Rozvoj společenského i estetického vkusu

Očekávané výstupy:

 • Koordinovat lokomoci, další polohy a pohyby těla, sladit pohyb s rytmem a  hudbou
 • Porozumět slyšenému, sledovat a vyprávět příběh, pohádku
 • Chápat slovní vtip a humor, domluvit se slovy i gesty, improvizovat
 • Vnímat umělecké a kulturní podněty, sledovat se zájmem, říci co je zajímavé
 • Těšit se z hezkých a příjemných zážitků
 • Uvědomovat si příjemné a nepříjemné citové prožitky
 • Prožívat a dětským způsobem projevovat, co cítí, snažit se ovládat své afektivní chování
 • Vyjadřovat souhlas i nesouhlas, umět říci ne, v situacích, které to vyžadují
 • Bránit se projevům násilí jiného dítěte, ubližování, odmítnout nepříjemnou komunikaci
 • Chovat se obezřetně při setkání s neznámými lidmi, v případě potřeby požádat o pomoc
 • Vyjadřovat svou představivost a fantazii v tvořivých činnostech výtvarných, hudebních, pohybových či dramatických i ve slovních výpovědích k nim
 • Vnímat, co si druhý přeje či potřebuje, vycházet mu vstříc (chovat se citlivě a ohleduplně, mít ohled na druhého a soucítit s ním, nabídnout mu pomoc)
 • Porozumět běžným neverbálním projevům citových prožitků a nálad druhých           

Vzdělávací nabídka:

Výtvarné a hudební činnosti, HPH a PH s čertovskou a vánoční tematikou / přednes, recitace, dramatizace, zpěv / poslech čtených i vyprávěných příběhů s vánoční tematikou / divadlo / manipulační činnosti a jednoduché úkony s předměty – ozdoby, dárky, zdobení / obdarování / hry a činnosti na projevování citů, na rozvoj sebekontroly, sebeovládání, ohleduplnosti.

 

 1. IB JASAN, TEN NÁS OCHRÁNÍ

Jasan jako symbol rozhodnosti a síly vůle

Povídáme si:

 • O JASANU – jak vysoko může dorůst, jaké je jasanové dřevo, co se z něho vyrábí, jak spolu souvisí symbolika jasanu a sport, jestli může mít strom odvahu, které stromy lámou rekordy
 • O SPORTECH – co je to sport a kdo je to sportovec, k čemu je sportování dobré, jaké druhy zimních sportů známe, jaké vybavení a oblečení sportovci potřebují, co je to olympiáda, jak často se koná, v jakých disciplínách sportovci závodí, co je to fair play, medaile a stupně vítězů
 • O NAŠEM TĚLE A ZDRAVÍ – jak vypadá a funguje naše tělo, proč je pro nás důležitý pohyb, jak se chránit před zimou a předcházet úrazům, jak a kdo nám pomůže, když onemocníme nebo se zraníme

Hlavní cíle:

 1. Rozvoj fyzické a psychické zdatnosti
 2. Osvojení si poznatků o těle a jeho zdraví, o pohybových činnostech a jejich kvalitě
 3. Osvojení si poznatků a dovedností důležitých k podpoře zdraví, bezpečí
 4. Osvojení si některých poznatků a dovedností, které předcházejí čtení a psaní
 5. Rozvoj schopnosti sebeovládání
 6. Rozvoj kooperativních dovedností
 7. Seznamování se světem lidí a sportu

Očekávané výstupy:

 • Zvládnout sebeobslužné dovednosti, pohybovat se bezpečně na sněhu a ledu
 • Zacházet se sportovním náčiním a nářadím
 • Uvědomovat si nebezpečí, se kterým se může v souvislosti se sportem a pohybem na ledu a sněhu setkat
 • Uvědomovat si své možnosti a limity
 • Přijímat pozitivní ocenění i svůj případný neúspěch a vyrovnat se s ním, učit se hodnotit své osobní pokroky
 • Prožívat radost ze zvládnutého a poznaného
 • Mít povědomí o některých způsobech ochrany osobního zdraví a bezpečí
 • Chovat se tak, aby v běžných situacích neohrožovalo zdraví, bezpečí a pohodu svou i ostatních
 • Dodržovat pravidla her a jiných činností, jednat spravedlivě, hrát férově
 • Spolupracovat s ostatními, rozdělit si úkol s jiným dítětem
 • Pojmenovat části těla, některé orgány, znát jejich funkce, mít povědomí o těle a jeho vývoji, znát základní pojmy užívané ve spojení se zdravím, s pohybem a sportem
 • Postupovat a učit se podle pokynů a instrukcí, rozhodovat o svých činnostech
 • Chápat základní číselné a matematické pojmy, elementární matematické souvislosti
 • Poznat některá písmena a číslice, popř. slova
 • Sluchově rozlišovat počáteční a koncové slabiky a hlásky ve slovech

 Vzdělávací nabídka:

aktivity podporující sebepoznání, kamarádství, vzájemnou pomoc a spolupráci / kooperativní činnosti ve dvojicích, ve skupinkách / společenské hry / stavby ze sněhu, pohyb na sněhu a ledu, zimní sporty / příležitosti a hry pro rozvoj vůle, vytrvalosti a sebeovládání / příležitosti a činnosti směřující k prevenci úrazů / práce s obrazovým materiálem, s knihou a encyklopedií / hry na cvičení různých forem paměti / sluchové rozlišování počátečních písmen

 

 1. IB JAK SE HRAJE NA MODŘÍN

Modřín jako symbol obnovy, naděje a lásky

Povídáme si:

 • O PŘÍRODĚ V ZIMĚ – co dělají volně žijící zvířata v zimě, kde jsou schovaná a čím se živí, jaké ptáky můžeme vidět, a jak jim můžeme pomáhat, co se může stát s vodou, když je venku mráz
 • O MODŘÍNU – co je na něm zajímavého a jedinečného, k čemu se používá modřínové dřevo,

       jak spolu souvisí modřín a hudební nástroje

 • O HUDEBNÍCH NÁSTROJÍCH – jaké hudební nástroje známe, z čeho se vyrábí, jak se říká lidem, kteří na hudební nástroje hrají, co se musíme naučit, abychom mohli na hudební nástroj hrát, co nám přináší poslech hudby
 • O KARNEVALU – co je to karneval, jaké můžeme mít masky, jakou si vymyslíme zábavu, co je to etiketa, společenské chování

Hlavní cíle:

 1. Rozvoj a užívání sluchového vnímání
 2. Rozvoj pohybových schopností, ovládání pohybového aparátu (koordinace, dýchání)
 3. Rozvoj mluvního projevu a souvislého vyjadřování
 4. Osvojení si elementárních poznatků o znakových systémech a jejich funkci
 5. Vytváření základů pozitivních vztahů ke kultuře a umění
 6. Vytvoření povědomí o vlastní sounáležitosti se světem, se živou a neživou přírodou
 7. Rozvoj úcty k životu ve všech jeho formách

Očekávané výstupy:

 • Sluchově rozlišovat zvuky a tóny
 • Koordinovat pohyby, ovládat dechové svalstvo, sladit pohyb s rytmem, hudbou, se zpěvem
 • Vyjadřovat se prostřednictvím HV a hudebně pohybových činností /zazpívat píseň, zacházet s jednoduchými hudebními nástroji, sledovat a rozlišovat rytmus
 • Domluvit se slovy i gesty, improvizovat
 • Naučit se nazpaměť krátké texty, úmyslně si zapamatovat a vybavit
 • Popsat situaci (skutečnou, podle obrázku)
 • Poznat napsané své jméno
 • Poznávat a vymýšlet jednoduchá synonyma, homonyma a antonyma
 • Vnímat umělecké a kulturní podněty
 • Zachytit a vyjádřit své představy a fantazii pomocí hudby, pohybovou, hudebně pohybovou nebo dramatickou improvizací
 • Vnímat, že svět má svůj řád, je rozmanitý a pestrý
 • Mít elementární povědomí o životě volně žijících zvířat v zimě, pomáhat o ně pečovat

 Vzdělávací nabídka:

přirozené i zprostředkované poznávání přírodního okolí / sledování rozmanitostí a změn v přírodě – přírodní jevy a děje, rostliny, živočichové, krajina a její ráz, podnebí, počasí / pokusy a hry s vodou, sněhem, ledem / hudební a hudebně pohybové hry a činnosti  /  hra na hudební nástroje podle znakových symbolů / sluchové hry / hry podporující tvořivost, představivost a fantazii / dramatizace

 

 1. IB BEZ BÍLÉ BŘÍZY JARO NEBUDE

Bříza jako symbol světla, čistoty, svěžesti a naděje

Povídáme si:

 • O BŘÍZE – proč je symbolem světla a čistoty, co znamená jarní úklid, co se vyrábělo z březového proutí, jak vypadá její kůra a čím je zajímavá, ve kterém státě je národním stromem
 • O KNIHÁCH – jak spolu souvisí strom a knihy, jaké knihy známe, co v nich můžeme najít
 • O JARU – co se děje v přírodě, jak stromy poznají, že přichází jaro, které květiny a keře kvetou jako první, co potřebují ke svému růstu, co si můžeme sami vypěstovat, co jsou to bylinky a čím nám mohou být užitečné, co je to herbář, jak a proč je dobré si ho vyrobit
 • O PTÁCÍCH NA JAŘE – co dělají ptáci na jaře, jak si staví svá hnízda, jak vypadají, jak se pohybují, čím se živí

Hlavní cíle:                

 1. Osvojení si věku přiměřených praktických dovedností
 2. Rozvoj a kultivace smyslového vnímání, pozornosti, pozorování, paměti
 3. Rozvoj kooperativních dovedností
 4. Rozvoj a kultivace mravního cítění, vnímání a prožívání
 5. Vytváření pozitivního vztahu k intelektuálním činnostem a k učení, podpora a rozvoj zájmu o učení
 6. Rozvoj společenského i estetického vkusu
 7. Vytváření povědomí o vlastní sounáležitosti s živou a neživou přírodou

Očekávané výstupy: 

 • Vyjadřovat samostatně a smysluplně myšlenky, nápady, pocity, mínění a úsudky ve vhodně zformulovaných větách
 • Vnímat, že svět má svůj řád, že je rozmanitý a pozoruhodný, nekonečně pestrý a různorodý
 • Všímat si změn a dění v nejbližším okolí, záměrně pozorovat
 • Porozumět, že změny jsou přirozené a samozřejmé a je třeba s nimi v životě počítat
 • Respektovat potřeby jiného dítěte, dělit se s ním o pomůcky, rozdělit si úkol
 • Obhajovat svůj postoj nebo názor, respektovat názor ostatních,
 • Spolupracovat s ostatními, domluvit se na společném řešení
 • Vnímat, že je zajímavé dozvídat se nové věci, využívat zkušenosti k učení
 • Chápat elementární časové pojmy, částečně se orientovat v čase – včera, dnes, jaro
 • Chápat základní matematické pojmy, více, méně, stejně první, poslední
 • Projevovat zájem o knihy, časopisy, soustředěně poslouchat četbu
 • Sledovat a vyprávět příběh, pohádku
 • Poznávat a rozlišovat charakter postav, hodnotit chování
 • Zacházet šetrně s knížkami
 • Zacházet s běžnými předměty denní potřeby, drobnými nástroji, pracovními pomůckami
 • Zachycovat skutečnosti ze svého okolí a vyjadřovat své představy pomocí různých výtvarných technik

 Vzdělávací nabídka:

Manipulační činnosti s materiálem, pomůckami a nástroji / záměrné pozorování jarní přírody / pojmenování charakteristických znaků jara / pokusy a experimenty s přírodním materiálem – rychlení větviček, setí semínek / kooperativní činnosti ve dvojicích, skupinkách / činnosti na poznávání časových pojmů / práce s knihami, vyhledávání informací / návštěva knihovny

 

 1. IB POD VRBOU, ZA VRBOU, CO SE BUDE DÍT?

Vrba jako symbol smutku, ochrany, znovuzrození, moudrosti a inspirace

Povídáme si:

 • O VRBĚ – kde vrba roste a jak vypadá, co potřebuje ke svému životu, co se vyrábí z vrbového proutí, jakým zvířatům vrba poskytuje domov
 • O VELIKONOCÍCH – proč se jim říká svátky jara, jaké máme velikonoční zvyky a tradice u nás a jaké mají jinde ve světě, co je to osení, co si na Velikonoce přichystáme
 • O DOMÁCÍCH ZVÍŘATECH – kterým zvířatům říkáme domácí, proč je chováme a jak bychom se o ně měli starat, jak se jmenují jejich mláďata
 • O NAŠÍ PLANETĚ ZEMI – jak vypadá a kdo na ní žije, co potřebují lidé, rostliny a zvířata ke svému životu, kde se bere voda a k čemu ji potřebujeme, co je to koloběh vody, jak se nazývají vodní toky a kteří živočichové ve vodě žijí, jak bychom se měli chovat, aby byla naše planeta čistá

Hlavní cíle:              

 1. Rozvoj a kultivace mravního cítění, vnímání a prožívání
 2. Rozvoj komunikativních dovedností verbálních i neverbálních
 3. Pochopení, že změny způsobené lidskou činností mohou prostředí chránit a zlepšovat, ale také poškozovat a ničit
 4. Vytváření aktivních postojů ke světu, k životu
 5. Osvojení si poznatků a dovedností potřebných k vykonávání činností v péči o okolí
 6. Rozvoj úcty k životu ve všech jeho formách
 7. Seznamování se světem lidí a kultury, s velikonočními tradicemi u nás i v jiných zemích
 8. Rozvoj společenského a estetického vkusu

Očekávané výstupy: 

 • Osvojit si elementární poznatky o okolním prostředí
 • Mít povědomí o významu životního prostředí pro člověka, uvědomovat si, že způsobem, jakým se dítě i ostatní v jeho okolí chovají, ovlivňují vlastní zdraví i životní prostředí
 • Rozlišovat aktivity, které mohou zdraví okolního prostředí podporovat a které je mohou poškozovat, všímat si nepořádků a škod, upozornit na ně
 • Pomáhat pečovat o okolní životní prostředí /dbát o pořádek a čistotu, nakládat vhodným způsobem s odpady, starat se o rostliny, spoluvytvářet pohodu prostředí, chránit přírodu v okolí, živé tvory apod.)
 • Vědomě využívat smyslů, všímat si nového, změněného, chybějícího
 • Zaměřovat se na to, co je z poznávacího hlediska důležité (odhalovat podstatné znaky, vlastnosti předmětů, nacházet společné znaky, podobu a rozdíl, charakteristické rysy předmětů či jevů a vzájemné souvislosti mezi nimi)
 • Vést rozhovor, naslouchat druhým, sledovat obsah, ptát se, hledat společná řešení
 • Formulovat otázky, odpovídat, hodnotit slovní výkony, slovně reagovat
 • Uvědomovat si, že ne všichni lidé respektují pravidla  chování – ubližování, lhostejnost
 • Být citlivé ve vztahu k živým bytostem, k přírodě i k věcem
 • Zacházet s běžnými pracovními pomůckami

Vzdělávací nabídka:

Pozorování životního prostředí / smyslové hry /praktická manipulace s předměty, nástroji, jednoduché pracovní úkony / komentování zážitků a aktivit / kladení otázek, hledání odpovědí, společné diskuse nad problémem / ekologicky motivované hry / zkoumání vlastností materiálů papír, sklo, plasty / třídění / poučení o možných nebezpečných situacích (kontakt se zvířaty, jedovaté rostliny, přírodní a povětrnostní vlivy) / velikonoční zvyky a tradice / velikonoční tvoření / přednes, recitace, dramatizace, zpěv

 

 1. IB JAVOR, STROM NAKLONĚNÝ LIDEM

Javor jako symbol harmonie, víry, otevřenosti a poctivosti

Povídáme si:

 • O JAVORU – proč se říká, že je to přátelský strom nakloněný lidem, co se vyrábí z javoru, který stát má javor jako národní strom
 • O STROMECH A LIDECH – jak rostou stromy a jak my lidé, co máme společné a co rozdílné, mají stromy děti, babičky a dědečky; čemu se učí mladé stromky
 • O DOMOVU – co je to domov a kdo tvoří ten můj, jak důležité je soužití v rodině, jakou má rodina funkci, jakou kdo zastává roli, proč je důležité pěstovat vzájemné vztahy, jak oslavíme svátek maminek
 • O LIDECH A JEJICH POVOLÁNÍ – co je to řemeslo a povolání, jaká povolání známe a k čemu jsou potřebná, co lidé ke své práci potřebují, která povolání mají něco společného se stromy, co se vyrábí ze dřeva

Hlavní cíle:              

 1. Osvojení si poznatků o těle a jeho vývoji
 2. Rozvoj interaktivních a komunikativních dovedností verbálních i neverbálních
 3. Poznávání sebe sama, rozvoj pozitivních citů ve vztahu k sobě
 4. Rozvoj citové vztahy vytvářet, rozvíjet je a city plně prožívat
 5. Vytváření prosociálních postojů /sociální citlivost, tolerance, respekt, přizpůsobivost
 6. Rozvoj schopností žít ve společenství a vnímat a přijímat uznávané hodnoty
 7. Získávání schopnosti záměrně řídit svoje chování a ovlivňovat vlastní situaci
 8. Seznamování se světem lidí, osvojovat si poznatky o různých povoláních

Očekávané výstupy: 

 • Mít povědomí o těle o jeho vývoji, o narození, růstu těla a jeho proměnách
 • Osvojit si elementární poznatky o rodině, jednotlivých členech a jejich rolích
 • Pochopit, že každý má ve společenství (v rodině, ve třídě) svou roli
 • Dodržovat dohodnutá a pochopená pravidla vzájemného soužití a chování, přijímat vyjasněné a zdůvodněné povinnosti
 • Zvládat běžné činnosti a požadavky kladené na dítě i jednoduché praktické situace, které se doma a v mateřské škole opakují, chovat se přiměřeně a bezpečně doma i na veřejnosti
 • Uplatňovat své individuální potřeby, přání a práva s ohledem na druhého (obhajovat svůj postoj nebo názor, respektovat jiný postoj či názor), přijímat a uzavírat kompromisy, řešit konflikt dohodou
 • Vyjednávat s dětmi i dospělými ve svém okolí, domluvit se na společném řešení
 • Utvořit si představu o pravidlech chování a společenských normách, a podle této představy se chovat
 • Chovat se zdvořile, přistupovat k druhým lidem bez předsudků, s úctou, vážit si jejich práce a úsilí

Vzdělávací nabídka:

Činnosti zaměřené na poznávání lidského těla, jeho vývoje / artikulační, řečové, sluchové a rytmické hry / činnosti na poznávání časových pojmů, logické posloupnosti dějů / námětové hry na téma rodiny / samostatné vystupování, vyjadřování / každodenní setkávání s pozitivními vzory vztahů a chování / příprava a realizace společných oslav – den Matek / tvůrčí činnosti slovesné, dramatické, hudebně pohybové

 

10.IB POD LIPOVOU OCHRANOU

Lípa jako symbol ochrany, přívětivosti, smíření a laskavosti

Povídáme si:

 • O DĚTECH – kde všude žijí děti, jak vypadají, jsou stejní a žijí všichni jako my, proč se slaví MDD a jak tento svátek oslavíme, jak se rozloučíme s našimi předškoláky
 • O LÍPĚ – o krásách naší země, lípa – náš národní strom, proč je pro nás lípa důležitá, jaký tvar mají její listy, proč se říká, že lípa je medonosný strom, koho přiláká vůně lípy
 • O CESTOVÁNÍ – jak a čím můžeme cestovat, jaká pravidla musíme dodržovat, aby bylo cestování bezpečné, kam bychom se chtěli podívat – na výlet, na prázdniny, do minulosti nebo do budoucnosti, do vesmíru…

Hlavní cíle:

 1. Rozvoj pohybových schopností a zdokonalování dovedností
 2. Rozvoj jazykových dovedností receptivních – vnímání, naslouchání, porozumění
 3. Vytváření povědomí o existenci ostatních kultur a národností
 4. Seznamování s místem a prostředím, ve kterém dítě žije a vytváření pozitivního vztahu k němu
 5. Rozvoj zájmu o psanou podobu jazyka
 6. Vytváření povědomí o širším přírodním a technickém prostředí

Očekávané výstupy: 

 • Uvědomovat si své možnosti, své silné a slabé stránky
 • Domluvit se slovy i gesty, improvizovat
 • Vnímat, že je zajímavé dozvídat se nové věci, využívat zkušenosti k učení
 • Zvládat základní pohybové dovednosti a prostorovou orientaci, běžné způsoby pohybu v různém prostředí /zvládat překážky, házet a chytat míč, užívat různé náčiní, pohybovat se ve skupině dětí
 • Vyvíjet volní úsilí, soustředit se na činnost a její dokončení
 • Zorganizovat hru
 • Záměrně se soustředit na činnost a udržet pozornost
 • Řešit problémy, úkoly a situace, myslet kreativně, předkládat „nápady“
 • Nalézat nová řešení nebo alternativní k běžným
 • Rozlišovat některé obrazné symboly (piktogramy, orientační a dopravní značky, označení nebezpečí apod.) a porozumět jejich významu i jejich komunikativní funkci
 • Sledovat očima zleva doprava
 • Chápat prostorové pojmy, dole, nahoře, nad, pod, vedle, vpravo, vlevo, atd.
 • Mít povědomí o širším společenském, věcném, přírodním a technickém prostředí
 • Vnímat, že svět má svůj řád, je rozmanitý a pozoruhodný, nekonečně pestrý a různorodý
 • Mít elementární povědomí o existenci různých národů a kultur, různých zemích, o planetě Zemi, vesmíru
 • Chápat, že všichni lidé mají stejnou hodnotu, přestože je každý jiný
 • Zachycovat a vyjadřovat své prožitky

Vzdělávací nabídka:

Grafické napodobování symbolů, tvarů, písmen, čísel, kreslení map / činnosti zaměřené na osvojování poznatků, práce s knihou, orientace v encyklopedii / záměrné pozorování, čím se lidé mezi sebou liší – fyzicky, dovednostmi, jazykem / výlety / hry a činnosti procvičující orientaci v prostoru a v rovině / hry a aktivity na téma dopravy / témata dle zájmu dětí