Vzdělávací obsah

6. VZDĚLÁVACÍ OBSAH

Integrované bloky

 1. IB Školka volá

IB je zaměřen na adaptaci dětí na prostředí MŠ, jejich pozvolnému odloučení od rodičů a získání relativní citové samostatnosti. Zaměříme se na rozvoj komunikativních dovedností, podpoříme děti v navazování kamarádských vztahů. Děti se seznámí s prostorami a vybavením MŠ, činnostmi během dne a zaměstnanci. Společně si vytvoříme pravidla chování, komunikace a bezpečnosti v MŠ a při pobytu venku.

Hlavní cíle:

 1. Získání relativní citové samostatnosti
 2. Rozvoj schopnosti žít ve společenství ostatních, vnímat a přijímat základní hodnoty v tomto společenství uznávané
 3. Osvojení si poznatků, schopností a dovedností důležitých pro navazování vztahů
 4. Seznamování a vytváření pravidel chování ve vztahu k druhému, prosociálního chování
 5. Vytváření základů hygienických návyků a praktických dovedností
 6. Seznamování s místem a prostředím, ve kterém dítě žije, a vytváření pozitivního vztahu k němu

Očekávané výstupy:   

 • Odloučit se na určitou dobu od rodičů, být aktivní bez jejich pomoci
 • Adaptovat se na život v MŠ, aktivně zvládat požadavky plynoucí z prostředí i jeho běžných proměn
 • Navazovat kontakty s dospělým, kterému je svěřeno do péče, komunikovat s ním vhodným způsobem, respektovat ho
 • Začlenit se do třídy, zařadit se mezi své vrstevníky, respektovat jejich rozdílné vlastnosti, schopnosti a dovednosti
 • Zvládnout jednoduchou sebeobsluhu a základní hygienické návyky
 • Udržovat pořádek ve třídě, vědět co kam patří, dodržovat pravidla her
 • Na základě společných prožitků a zkušeností vytvořit základní pravidla soužití, znázornit je grafickým způsobem pomocí piktogramů, vnímat je a respektovat 
 • Uplatňovat návyky společenského chování ve styku s dospělými i s dětmi
 • Orientovat se a bezpečně se pohybovat v prostředí MŠ, na školní zahradě a v blízkém okolí

           

Vzdělávací nabídka:

Aktivity vhodné pro přirozenou adaptaci / aktivity přibližující pravidla vzájemného styku / spontánní hra / společné diskuse, individuální rozhovory / hry a činnosti navozující radost a pohodu – hudební, jazykové, pohybové/ činnosti na poznávání prostředí MŠ, jejího okolí a obce – orientace / poučení o bezpečnosti / aktivity podporující sbližování dětí, prosociální hry / rozvíjení spolupráce dětí / jednoduché pracovní a sebeobslužné činnosti – hygiena, oblékání, stolování, úklid / komunitní kruh – společná setkávání, povídání, sdílení a  aktivní naslouchání druhému, přivítání, pozdrav / vytváření pravidel / hodnocení činností

 

Rizika:

Nedostatečný respekt k individuálním potřebám dětí, osobnímu tempu, potřebě pohybu….

Příliš mnoho pravidel, pravidla vytvářet postupně s dětmi.

 

 1. IB Sladká sklizeň

Budeme pozorovat práce na zahrádkách a na poli, a povídat si o povoláních, která souvisí se sklizní ovoce a zeleniny. Řekneme si jaké druhy ovoce a zeleniny známe, našimi smysly budeme vnímat jejich barvy, tvary, vůně a chutě. Budeme přemýšlet o tom, co je to zdravý životní styl, co je pro naše tělo přínosné a co ne.

Hlavní cíle:

 1. Osvojení si poznatků o těle a jeho zdraví, o pohybových činnostech
 2. Osvojení si poznatků a dovedností důležitých k podpoře zdraví, bezpečí, osobní pohody
 3. Vytváření zdravých životních návyků jako základ zdravého životního stylu
 4. Rozvoj smyslového vnímání, vytváření základů pro práci s informacemi
 5. Rozvoj schopnosti sebeovládání
 6. Rozvoj schopnosti přizpůsobovat se podmínkám vnějšího prostředí i jeho změnám
 7. Seznamování se světem lidí, osvojovat si poznatky o různých povoláních

Očekávané výstupy:  

 • Pojmenovat části těla a některé orgány, znát jejich funkci
 • Mít povědomí o významu péče o tělo (hygiena, zdravá výživa, pitný režim, pohyb)
 • Rozlišovat, co prospívá zdraví a co mu škodí, zdravé potraviny, ovoce, zelenina
 • Zachovávat správné držení těla
 • Vědomě využívat všech smyslů, rozlišovat chutě, vůně, tvary
 • Mít povědomí o ochraně osobního zdraví a bezpečí, uvědomovat si nebezpečí, se kterým se může setkat ve svém okolí, a mít povědomí o tom, jak se prakticky chránit, kde hledat či přivolat pomoc
 • Seznámit se s některými povoláními
 • Rozhodovat o svých činnostech
 • Chovat se tak, aby dítě neohrožovalo zdraví, bezpečí a pohodu svou ani druhých
 • Ve známých a opakujících se situacích, kterým rozumí, ovládat svoje city a přizpůsobovat jim své chování
 • Uvědomovat si svá práva ve vztahu k druhému, přiznávat stejná práva druhým a respektovat je
 • Uplatňovat své potřeby a přání s ohledem na druhého, přijímat a uzavírat kompromisy, řešit konflikt dohodou
 • Vyjádřit souhlas i nesouhlas, říci „ne“ v situacích, které to vyžadují

 

Vzdělávací nabídka:

Činnosti zaměřené na poznávání lidského těla / příležitosti a činnosti směřující k ochraně zdraví, osobního bezpečí, a vytváření zdravých životních návyků / pohybové a relaxační činnosti / zdravotně zaměřené činnosti – dechová relaxační cvičení / hry zaměřené na poznávání a rozlišování povolání – zahradník, traktorista, lékař, zdravotní sestra / přirozené pozorování práce na zahradách / smyslové hry /zkoumání a poznávání ovoce, zeleniny, jejich význam pro zdraví / praktické pokusy a zkoumání pomocí lupy, experimentování / práce s obrazovým materiálem, s knihou a encyklopedií

 

Rizika:

Nedostatečný respekt k rozdílným tělesným předpokladům a pohybovým možnostem dětí

Zahlcování informacemi bez rozvíjení schopnosti s nimi samostatně pracovat

 

 1. IB Podzimní vítr

IB je zaměřen na pozorování podzimní přírody. Činnosti budou inspirovány barvami podzimu, podzimními plody a změnami počasí. Budeme sbírat podzimní listy a plody, vnímat jejich barvy a tvary, využijeme je k tvořivým hrám. Budeme si povídat o tom, jak se volně žijící zvířata připravují na zimu a jak jim můžeme pomáhat.

Hlavní cíle:              

 1. Rozvoj pohybových schopností a dovedností v oblasti hrubé motoriky a jemné motoriky
 2. Posilování přirozených poznávacích citů – zvídavost, zájem, radost z objevování
 3. Rozvoj a kultivace mravního a estetického vnímání, cítění a prožívání
 4. Vnímat základní hodnoty společnosti – vést děti k potřebě chránit a pomáhat
 5. Vytváření základního povědomí o přírodním prostředí a jeho proměnách
 6. Rozvoj jazykových a komunikativních dovedností
 7. Rozvoj kooperativních dovedností

 Očekávané výstupy:

 • Probouzet v dětech potřebu pobývat v přírodě, vytvářet si k ní pozitivní vztah
 • Osvojit si základní poznatky o přírodě v podzimním období, vnímat změny, počasí
 • Poznávat a pojmenovávat přírodniny, sbírat je, vnímat smysly jejich barvy, tvary, estetickou stránku, manipulovat s nimi, využívat je k tvoření
 • Záměrně pozorovat, zaměřovat se na to, co je z poznávacího hlediska důležité – odhalovat podstatné znaky, nacházet společné znaky, podobu, rozdíl, charakteristické rysy předmětů, jevů  
 • Seznámit se s ekosystémem les, volně žijícími živočichy
 • Být citlivé ve vztahu k živým bytostem, k přírodě i k věcem, chránit okolní přírodu, pomáhat pečovat o živé tvory
 • Zacházet šetrně s pomůckami, hračkami, věcmi denní potřeby, s knížkami 
 • Uvědomovat si svou samostatnost, zaujímat vlastní názory a postoje a vyjadřovat je
 • Chovat se a jednat na základě vlastních pohnutek a zároveň s ohledem na druhé  
 • Těšit se z hezkých a příjemných zážitků a vyjádřit své prožitky
 • Vědomě napodobovat jednoduchý pohyb  podle vzoru či pokynu
 • Zvládnout základní pohybové dovednosti a prostorovou orientaci, pohyb v různém prostředí
 • Učit se nová slova, aktivně je využívat, utvořit jednoduchý rým
 • Chápat základní číselné a matematické pojmy a souvislosti a prakticky je využívat

Vzdělávací nabídka:

Přirozené i zprostředkované pozorování okolní přírody, lesa, stromů, jejich plodů, zvířat / hledání rozdílů, společných znaků / sběr přírodnin, hry a experimentování s nimi / třídění, porovnávání, počítání, skládání / skupinové práce, výtvarné a pracovní činnosti / prohlížení knih, encyklopedií / rozhovory nad obrázky / smyslové, námětové a konstruktivní hry / hudební a pohybové hry, dramatické činnosti a pohybové improvizace k tématu / Četba, vyprávění, poslech pohádek a příběhů s etickým obsahem a poučením / pracovní činnosti na zahradě

Rizika:

Nedostatek příležitosti k poznávacím činnostem založených na vlastní zkušenosti

Nedostatek spontánních pohybových aktivit a volné hry dětí

 

 1. IB Těšíme se na Ježíška 

Prostřednictvím IB prožijeme kouzelnou atmosféru období adventu. Seznámíme se s lidovými zvyky a tradicemi tohoto období – přivítáme Mikuláše, budeme zpívat koledy, péct vánoční cukroví, vyzdobíme si vánočně třídu, připravíme překvapení pro své nejbližší. Povedeme děti k tomu, aby se uměly radovat z maličkostí a uměly dělat radost druhým. Budeme rozvíjet citové vztahy k rodině.

Hlavní cíle:

 1. Rozvoj pohybových schopností a zdokonalování dovedností v oblasti koordinace
 2. Rozvoj komunikativních dovedností a kultivovaného projevu
 3. Rozvoj tvořivosti a tvořivého sebevyjádření
 4. Rozvíjení schopností umět vyjádřit své pocity, dojmy a prožitky, ovládat emoce
 5. Vytváření prosociálních postojů – citlivost, tolerance, respekt, přizpůsobivost, vzájemná pomoc
 6. Rozvoj základních kulturně společenských postojů, vytváření pozitivních vztahů ke kultuře a umění, tradicím
 7. Rozvoj společenského i estetického vkusu

Očekávané výstupy:

 • Koordinovat lokomoci, další polohy a pohyby těla, sladit pohyb s rytmem a hudbou
 • Správně vyslovovat, ovládat dech, tempo i intonaci řeči
 • Porozumět slyšenému, sledovat a vyprávět příběh
 • Chápat slovní vtip a humor, domluvit se slovy i gesty, improvizovat
 • Vnímat umělecké a kulturní podněty, sledovat se zájmem, říci co je zajímavé
 • Vyjadřovat se pomocí hudebních činností, zvládat dovednosti instrumentální
 • Vyjadřovat svou představivost a fantazii v tvořivých činnostech výtvarných, hudebních, pohybových či dramatických i ve slovních výpovědích k nim
 • Respektovat potřeby jiného dítěte, dělit se s ním o hračky, rozdělit si úkol
 • Zorganizovat hru
 • Přirozeně a bez zábran komunikovat s druhým dítětem, navazovat a udržovat přátelství
 • Porozumět běžným neverbálním projevům citových prožitků a nálad druhých           
 • Vnímat co si druhý přeje, potřebuje, vycházet mu vstříc 
 • Uvědomovat si příjemné i nepříjemné citové prožitky
 • Prožívat dětským způsobem a projevovat, co cítí, snažit se ovládat své afektivní chování

 Vzdělávací nabídka:

Výtvarné a hudební činnosti, HPH a PH s Mikulášskou, čertí a vánoční tematikou / přednes, recitace, dramatizace, zpěv / poslech čtených i vyprávěných příběhů s vánoční tematikou / divadlo / manipulační činnosti a jednoduché úkony s předměty (ozdoby, dárky, zdobení) – obdarování / hry a činnosti na projevování citů, na rozvoj sebekontroly, sebeovládání, ohleduplnosti 

Rizika:

Málo příležitostí k samostatnému řečovému projevu dítěte a slabá motivace k němu

Nerespektování dětského ostychu vedoucí k úzkosti a strachu dítěte, komunikační zábrany

Nedostatek porozumění a ocenění dílčích úspěchů a úsilí

Nedostatek pohybového vyžití, nevhodná organizace z hlediska bezpečnosti

 

 1. IB Mrzne, až praští

V tomto IB se děti seznámí se zimními sporty. Povedeme děti k osvojování poznatků k podpoře zdraví a předcházení úrazů. Pokud nám to sněhové podmínky dovolí, užijeme si zimní radovánky, budeme pozorovat vlastnosti sněhu a ledu, krásu zimní přírody. Seznámíme se s životem lidí a zvířat v polárních zemích. Budeme pozorovat stopy ve sněhu, nezapomeneme na volně žijící zvířata a péči o ně během zimního období.

Hlavní cíle:

 1. Zdokonalování dovedností v oblasti hrubé a jemné motoriky, koordinace
 2. Rozvoj fyzické a psychické zdatnosti
 3. Rozvoj schopností přizpůsobovat se podmínkám vnějšího prostředí i jeho změnám
 4. Rozvoj řečových dovedností, osvojovat si dovednosti předcházející čtení a psaní
 5. Vytváření základů pro práci s informacemi, podporovat radost z objevování, zvídavost
 6. Vytváření povědomí o existenci ostatních kultur a národností
 7. Vytváření povědomí o vlastní sounáležitosti s živou a neživou přírodou

Očekávané výstupy:

 • Zvládnout sebeobslužné dovednosti, pohybovat se bezpečně na sněhu a ledu
 • Mít povědomí o některých způsobech ochrany osobního zdraví a bezpečí
 • Chovat se tak, aby v běžných situacích neohrožovalo zdraví, bezpečí a pohodu svou i ostatních
 • Vyjadřovat samostatně a smysluplně myšlenky
 • Sluchově rozlišovat začáteční slabiky, hlásky, délku tónů
 • Poznat některá písmena a číslice, popř. slova, své jméno, sledovat očima zleva doprava
 • Formulovat otázky, odpovídat, hodnotit slovní výkony, slovně reagovat
 • Postupovat a učit se podle pokynů a instrukcí, rozhodovat o svých činnostech
 • Řešit problémy, úkoly a situace, myslet kreativně, experimentovat, předkládat nápady
 • Vnímat, že je zajímavé dozvídat se nové věci, využívat zkušenosti k učení
 • Projevovat zájem o knihy, využívat knihy, obrazový materiál a média jako zdroj informací
 • Vnímat, že svět má svůj řád, je rozmanitý a pestrý
 • Mít elementární povědomí o životě v polárních zemích
 • Mít elementární povědomí o životě volně žijících zvířat, pomáhat o ně pečovat

 

 Vzdělávací nabídka:

Manipulační činnosti a úkony s materiálem, náčiním, nástroji a jejich praktické použití / hry a experimenty s věcmi / pokusy a hry s vodou, sněhem, ledem / sluchové rozlišování zvuků, počátečních písmen / aktivity podporující sebepoznání, kamarádství, vzájemnou pomoc a spolupráci / společenské hry / stavby ze sněhu, pohyb na sněhu a ledu, zimní sporty / příležitosti a činnosti směřující k prevenci úrazů / práce s obrazovým materiálem, s knihou a encyklopedií / hry na cvičení různých forem paměti / aktivity podporující sebepoznání, kamarádství, vzájemnou pomoc a spolupráci

 

Rizika:

Nedostatečná motivace k činnostem, jednotvárná, málo rozmanitá nabídka činností

Nedostatečný respekt k individuálním potřebám a mentálnímu věku dětí

 

 1. IB Pohádková zima

Tento IB je věnován pohádkám, které dětem ve svých příbězích přibližují dobro a zlo, kamarádství, spolupráci. Pohádkové postavy mají různé vlastnosti, o kterých si budeme s dětmi povídat a hledat důležitá poučení. Budeme rozvíjet fantazii a představivost, a také poznávat rozdíl mezi fantazií a skutečností. Pohádky a jejich hrdiny budeme kreslit, zahrajeme si na ně a na karnevale se v pohádkové postavy proměníme.

Hlavní cíle:

 1. Rozvoj pohybových schopností, ovládání pohybového aparátu
 2. Rozvoj a kultivace mravního cítění, vnímání a prožívání
 3. Rozvoj mluvního projevu a souvislého vyjadřování
 4. Ochrana osobního soukromí a bezpečí ve vztazích s druhými dětmi a dospělými
 5. Rozvoj a kultivace tvořivosti a fantazie, estetického vnímání, cítění a prožívání
 6. Vytváření povědomí o lidských morálních hodnotách
 7. Vytváření základů pozitivních vztahů ke kultuře a umění

  Očekávané výstupy:

 • Koordinovat pohyby, ovládat dechové svalstvo, sladit pohyb s rytmem, hudbou, se zpěvem
 • Projevovat zájem o knihy, chovat se k nim šetrně, poslouchat četbu, hudbu, sledovat divadlo
 • Sledovat pozorně příběh, pohádku, vyprávět podle obrázků
 • Domluvit se slovy i gesty, improvizovat
 • Naučit se nazpaměť krátké texty, úmyslně si zapamatovat a vybavit
 • Popsat situaci (skutečnou, podle obrázku)
 • Porozumět běžným projevům vyjádření emocí a nálad
 • Poznávat a rozlišovat charakter postav, hodnotit chování
 • Vyjadřovat své myšlenky, nápady, pocity, umět říci ne, v situacích, které to vyžadují
 • Bránit se projevům násilí jiného dítěte, ubližování, odmítnout nepříjemnou komunikaci
 • Chovat se obezřetně při setkání s neznámými lidmi, v případě potřeby požádat o pomoc
 • Vnímat umělecké a kulturní podněty
 • Vyjadřovat svou představivost a fantazii v tvořivých činnostech
 • Zachytit a vyjádřit své představy a fantazii slovně, výtvarně, pomocí hudby, pohybovou, hudebně pohybovou nebo dramatickou improvizací
 • Poznávat a vymýšlet jednoduchá synonyma, homonyma a antonyma

 Vzdělávací nabídka:

Prohlížení a „čtení“ pohádkových knížek / hry se slovy, slovní hádanky, vyprávění příběhů podle skutečnosti, obrázků či fantazie / hudební a hudebně pohybové hry a činnosti / dramatizace / skupinová konverzace / tvůrčí a dramatické aktivity podporující představivost, tvořivost a fantazii / aktivity a hry na poznávání lidských vlastností a mravních hodnot / hry a situace, kde se dítě učí chránit soukromí a bezpečí své i druhých / setkávání se s literárním, výtvarným uměním mimo MŠ – knihovna, divadlo, výstavy, karneval

Rizika:

Málo nebo příliš rozmanitá nabídka činností, přítomnost nevhodných podnětů.

Omezený prostor k uplatnění vlastní fantazie a představivosti, nedostatek příležitostí k rozvoji uměleckých dovedností.

Nezdravá soutěživost.

 

 1. IB Zaťukalo jaro

IB bude děti seznamovat s obdobím jara, změnami, které na jaře přichází s oteplením. Připomeneme si charakteristické znaky jarního období, budeme pozorovat první rostliny, pučení stromů a keřů. Seznámíme se s jarními tradicemi vítání jara, tradicí Velikonoc. Každý rok k nám na jaře přilétají čápi. Budeme je pozorovat a získávat poznatky ze života ptáků.

Hlavní cíle:                

 1. Osvojení si věku přiměřených praktických dovedností
 2. Rozvoj a kultivace smyslového vnímání, pozornosti, paměti
 3. Posilování přirozených poznávacích citů, zvídavosti, zájmu, radosti z objevování
 4. Rozvoj kooperativních dovedností
 5. Seznamování se světem kultury a umění – tradice a lidové zvyky
 6. Rozvoj společenského i estetického vkusu
 7. Vytváření povědomí o vlastní sounáležitosti s živou a neživou přírodou

Očekávané výstupy: 

 • Poznat a pojmenovat většinu toho, co nás obklopuje, přemýšlet, vyjádřit své úvahy
 • Vnímat, že svět má svůj řád, že je rozmanitý a pozoruhodný, nekonečně pestrý a různorodý
 • Osvojit si poznatky o prvních jarních květinách, probouzející se přírodě
 • Vědomě využívat všech smyslů při vnímání jarní přírody – vůně květin a kvetoucích stromů, barevnosti přírody, zpěv ptáků
 • Všímat si změn a dění v nejbližším okolí, záměrně pozorovat
 • Porozumět, že změny jsou přirozené a samozřejmé
 • Respektovat potřeby jiného dítěte, dělit se s ním o pomůcky, rozdělit si úkol
 • Obhajovat svůj postoj nebo názor, respektovat názor ostatních
 • Spolupracovat s ostatními, domluvit se na společném řešení
 • Chápat elementární časové pojmy, částečně se orientovat v čase – včera, dnes, jaro
 • Chápat základní matematické pojmy, více, méně, stejně první, poslední
 • Zacházet s běžnými předměty denní potřeby, drobnými nástroji, pracovními pomůckami
 • Seznámit se s velikonočními zvyky a tradicemi u nás i v jiných zemích
 • Osvojit si poznatky o různých druzích ptáků, jejich způsobu života a jejich významu
 • Zachycovat skutečnosti ze svého okolí a vyjadřovat své představy pomocí různých výtvarných technik

Vzdělávací nabídka:

Manipulační činnosti s materiálem, pomůckami a nástroji / záměrné pozorování, pokusy a experimenty s přírodním materiálem – rychlení větviček, setí semínek / pojmenování charakteristických znaků / kooperativní činnosti ve dvojicích, skupinkách – velikonoční tvoření / přednes, recitace, dramatizace, zpěv – velikonoční zvyky a tradice / hry a činnosti na chápání matematických a časových pojmů / přímé pozorování ptáků / vyhledávání informací v knihách, encyklopediích

Rizika:

Spěch, nervozita, omezování možností dítěte dokončit činnost v individuálním tempu.

Nedostatek příležitostí a podnětů vidět a vnímat svět v jeho pestrosti a změně, v jeho dění a řádu

 

 1. IB Moje Země

V tomto IB budeme s dětmi poznávat Zemi jako planetu, která je součástí vesmíru, místo, kde žijeme. Zaměříme se na ochranu životního prostředí, čistého vzduchu, vody a půdy, které ke svému životu potřebují lidé i zvířata. Oslavíme spolu Den Země a budeme přemýšlet, jak o naši planetu můžeme pečovat. Seznámíme se s problematikou odpadu, jeho tříděním a možností recyklace. Předškoláky čeká zápis do ZŠ. Půjdeme se společně podívat, jak to ve škole vypadá. Při hře na školu si procvičíme vše, co školák potřebuje umět a znát.

Hlavní cíle:              

 1. Osvojení si věku přiměřených praktických dovedností
 2. Osvojení si elementárních poznatků o znakových systémech a jejich funkci (abeceda, čísla)
 3. Rozvoj paměti a pozornosti
 4. Vytváření pozitivního vztahu k intelektuálním činnostem, rozvoj zájmu o učení
 5. Pochopení, že změny způsobené lidskou činností mohou prostředí chránit a zlepšovat, ale také poškozovat a ničit
 6. Osvojení si poznatků a dovedností potřebných k vykonávání činností v péči o okolí
 7. Vytváření povědomí o vlastní sounáležitosti s živou a neživou přírodou

Očekávané výstupy: 

 • Osvojit si elementární poznatky o okolním prostředí, které jsou pro ně smysluplné
 • Mít povědomí o významu životního prostředí pro člověka, uvědomovat si možnosti ochrany
 • Pomáhat pečovat o okolní životní prostředí, chránit přírodu
 • Rozlišovat aktivity, které mohou okolní prostředí poškozovat, či podporovat
 • Chovat se tak, aby v běžných situacích neohrožovalo zdraví, bezpečí a pohodu svou i ostatních
 • Spoluvytvářet pohodu prostředí, starat se o rostliny, učit se nakládat s odpady
 • Seznámit se s novými pojmy a poznatky o materiálech předmětů, které nás běžně obklopují
 • Vědomě využívat smyslů, všímat si nového, změněného, chybějícího
 • Poznat některá písmena a číslice, popř. slova, své jméno
 • Chápat prostorové pojmy, orientovat se prostoru i v rovině
 • Vyvinout volní úsilí, záměrně se soustředit na činnost a její dokončení, udržet pozornost
 • Odhalovat podstatné znaky, podoby, rozdíly, charakteristické rysy 
 • Vést rozhovor, naslouchat druhým, sledovat obsah, ptát se, hledat společná řešení, vyjednávat
 • Uvědomovat si, že ne všichni lidé respektují pravidla chování – ubližování, lhostejnost

 

Vzdělávací nabídka:

Pozorování životního prostředí / poznávání ekosystému řeka / smyslové hry / praktická manipulace s předměty, nástroji, jednoduché pracovní úkony / komentování zážitků a aktivit / kladení otázek, hledání odpovědí, společné diskuse nad problémem / ekologicky motivované hry / zkoumání vlastností materiálů papír, sklo, plasty / třídění / poučení o možných nebezpečných situacích (kontakt se zvířaty, jedovaté rostliny, manipulace s některými

předměty, přírodní a povětrnostní vlivy) využívání praktických ukázek / činnosti na poznávání a grafické napodobování symbolů, tvarů, čísel, písmen při hře na školu / hry a činnosti na poznávání prostorových pojmů

Rizika:

Výběr a nabídka témat jsou životu dítěte příliš vzdálená, pro jeho vnímání a chápání náročná

Převaha zprostředkovaného poznávání světa (obrazový materiál, film)

Nepřiměřené informace, či nepravdivé odpovědi na otázky dětí

 

 1. IB Všechno kolem kvete

Využijeme svátku maminek k prohlubování citových vztahů ke členům rodiny, k sobě navzájem, ale i k živé a neživé přírodě. Budeme si povídat o tom, jak se člověk narodí, roste, mění se, a co dělá, když je dospělý – pracovní profese rodičů, členů rodiny. Na vycházkách si budeme všímat kvetoucí přírody, pozorovat život hmyzu. Seznámíme se s domácími zvířaty a jejich mláďaty. Budeme hledat odpovědi na otázky týkající se jejich života a vztahu k člověku.

 

Hlavní cíle:              

 1. Osvojení si poznatků o těle a jeho vývoji
 2. Poznávání sebe sama, rozvoj pozitivních citů ve vztahu k sobě
 3. Rozvoj citové vztahy vytvářet, rozvíjet je a city plně prožívat
 4. Rozvoj schopností žít ve společenství a vnímat a přijímat uznávané hodnoty
 5. Získávání schopnosti záměrně řídit svoje chování a ovlivňovat vlastní situaci
 6. Rozvoj společenského i estetického vkusu
 7. Vytváření aktivních postojů k životu

 

Očekávané výstupy: 

 • Osvojit si elementární poznatky o rodině, jednotlivých členech a jejich rolích
 • Vytvářet a rozvíjet citové vztahy ke členům rodiny
 • Mít povědomí o těle a jeho vývoji, o narození, růstu těla a jeho proměnách
 • Prožívat radost ze zvládnutého a poznaného
 • Uvědomovat si své možnosti a limity, silné a slabé stránky
 • Přijímat osobní ocenění i svůj případný neúspěch, učit se hodnotit své pokroky 
 • Pochopit, že každý má ve společenství (v rodině, ve třídě) svou roli
 • Seznámit se se světem lidí, a s různými druhy řemesel a povolání
 • Chovat se zdvořile, přistupovat k druhým lidem bez předsudků, s úctou, vážit si jejich práce a úsilí
 • Přijímat vyjasněné a zdůvodněné povinnosti
 • Vyjednávat s dětmi i dospělými ve svém okolí, domluvit se na společném řešení
 • Utvořit si představu o pravidlech chování a společenských normách, a podle této představy se chovat
 • Seznamovat se se světem zvířat, osvojovat si základní poznatky o jejich životě, užitkovosti
 • Být citlivé ve vztahu k živým bytostem, k přírodě i k věcem
 • Vyjadřovat se prostřednictvím HV a hudebně pohybových činností (zazpívat píseň, zacházet s jednoduchými hudebními nástroji, sledovat a rozlišovat rytmus

Vzdělávací nabídka:

Činnosti zaměřené na poznávání vývoje lidského těla / artikulační, řečové, sluchové a rytmické hry / činnosti na poznávání časových pojmů, logické posloupnosti dějů / námětové hry na téma rodiny, povolání / samostatné vystupování, vyjadřování / každodenní setkávání s pozitivními vzory vztahů a chování / příprava a realizace společných oslav – den Matek / tvůrčí činnosti slovesné, dramatické, hudebně pohybové / pozorování přírody / poznávání ekosystému louka

Rizika:

Nedostatek možností projevovat vlastní city, sdělovat citové dojmy a prožitky, hovořit o nich

Nedostatek podnětů a aktivit podporujících estetické vnímání, prožívání a vyjadřování

 

 1. IB Sláva nazdar výletu

Oslavíme společně Den dětí a seznámíme se s některými národnostmi. A pak už se vydáme na dobrodružnou výpravu podle zájmu dětí. Můžeme cestovat různými dopravními prostředky kolem světa, vypravit se za cizokrajnými zvířaty, do světa robotů, vrátit se do pravěku, vydat se po stopách indiánů, letět do vesmíru nebo zkoumat mořské hlubiny. Vše, co nás zajímá, budeme objevovat a zkoumat i o prázdninách.

 

Hlavní cíle:

 1. Rozvoj pohybových schopností a zdokonalování dovedností v oblasti jemné i hrubé motoriky
 2. Rozvoj jazykových dovedností receptivních – vnímání, naslouchání, porozumění
 3. Rozvoj schopnosti citové vztahy vytvářet, rozvíjet a plně prožívat
 4. Vytváření povědomí o existenci ostatních kultur a národností
 5. Seznamování s místem a prostředím, ve kterém dítě žije
 6. Rozvoj schopnosti sebeovládání, ovlivňovat vlastní situaci
 7. Vytváření povědomí o širším přírodním a technickém prostředí

 

Očekávané výstupy: 

 • Uvědomovat si své možnosti, své silné a slabé stránky
 • Domluvit se slovy i gesty, improvizovat
 • Být citlivé ve vztahu k živým bytostem, k přírodě i k věcem
 • Vnímat, že je zajímavé dozvídat se nové věci, využívat zkušenosti k učení
 • Řešit problémy, úkoly a situace, myslet kreativně, předkládat nápady, nalézat nová řešení
 • Zvládat pohybové dovednosti v různém prostředí, zvládat překážky
 • Zvládat házet a chytat míč, užívat různá náčiní, týmová práce
 • Rozlišovat některé obrazné symboly, dopravní značky, piktogramy, rozumět jejich významu
 • Chápat prostorové pojmy, dole, nahoře, nad, pod, vedle, vpravo, vlevo atd.
 • Orientovat se v prostoru i na ploše
 • Mít povědomí o širším společenském, věcném, přírodním, kulturním a technickém prostředí v rozsahu praktických zkušeností a dostupných praktických ukázek
 • Vnímat, že svět má svůj řád, je rozmanitý a pozoruhodný, nekonečně pestrý a různorodý
 • Mít elementární povědomí o existenci různých národů a kultur, různých zemích, o planetě Zemi, vesmíru
 • Chápat, že všichni lidé mají stejnou hodnotu, přestože je každý jiný

Vzdělávací nabídka:

Lokomoční pohybové činnosti – hod do dálky, skok do dálky, běh / grafické napodobování symbolů, tvarů, písmen, čísel, kreslení map / činnosti zaměřené na osvojování poznatků, práce s knihou, orientace v encyklopedii / záměrné pozorování, čím se lidé mezi sebou liší – fyzicky, dovednostmi, jazykem / hry a činnosti, které vedou k ohleduplnosti k druhému, pomoci mu / aktivity seznamující děti se světem kultury, tradicemi  / výlety / hry a činnosti procvičující orientaci v prostoru a v rovině / hry a aktivity na téma dopravy

Rizika:

Nevhodné prostory pro pohybové činnosti a nedodržení bezpečnostních pravidel

 • Málo příležitosti vidět a vnímat svět v jeho pestrosti a změně

Převaha předávání hotových poznatků slovním poučováním a vysvětlováním