Zásady ochrany osobních údajů

PDF verzi GDPR si můžete stáhnout ZDE.

Informace k zásadám ochrany osobních údajů v MŠ

Úvodem

1) Informace o správci údajů: Mateřská škola Dobrá, se sídlem Dobrá 710, 739 51 Dobrá, (dále jen
„MŠ“) je příspěvkovou organizací, jejímž zřizovatelem je Obec Dobrá. Základem její činnosti je
provádění předškolní výchovy a vzdělávání.

2) Mateřská škola zpracovává v zájmu ochrany práv subjektů údajů (dětí, zákonných zástupců,
zaměstnanců MŠ a jiných osob), osobní údaje v souladu s právními předpisy upravujícími tuto
problematiku, zejména podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679, o ochraně
fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o
zrušení směrnice 95/46/ES, obecným nařízením o ochraně osobních údajů (dále jen „GDPR“).

I. Základní zásady

1) Při zpracovávání osobních údajů MŠ dodržuje tyto zásady:
a) zákonnosti (zpracování je prováděno vždy na základě zákonného důvodu),
b) korektnosti (zpracování je prováděno poctivě a ohleduplně),
c) transparentnosti (informace ke zpracování jsou přístupné a jednoduše srozumitelné),
d) účelového omezení (účel zpracování musí být znám již při získávání osobních údajů),
e) minimalizace (mohou být získávány jen přiměřené osobní údaje ve vztahu k jejich účelu),
f) přesnosti (osobní údaje musí být věcně správné a aktuální),
g) omezení uložení (osobní údaje mohou být uchovávány jen po dobu nezbytně nutnou),
h) integrity a důvěrnosti (osobní údaje mohou být zpracovávány se zřetelem k zajištění
přiměřené bezpečnosti před neoprávněným zpracováním, ale i před jejich ztrátou),
i) odpovědnosti (povinnost dodržovat povinnosti plynoucí z GDPR).

2) MŠ striktně dodržuje pravidlo, že osobní údaje subjektů údajů nejsou předávány dalším osobám,
pokud k tomu není zákonný důvod.

II. Osobní údaje

1) MŠ zpracovává zejména tyto údaje:
a) identifikační údaje (jméno a příjmení dítěte, rodné číslo, popřípadě datum narození, státní
občanství, místo narození a místo trvalého pobytu, dále jméno a příjmení zákonného
zástupce dítěte, místo jeho trvalého pobytu nebo bydliště a adresa pro doručování
písemností, email a telefonické spojení),
b) údaje o průběhu předškolního vzdělávání (včetně fotodokumentace o účasti dítěte na
předškolním vzdělávání),
c) údaje o zdravotním stavu v rozsahu nezbytném pro provádění předškolního vzdělávání.

2) Osobní údaje jsou získávány zejména od zákonných zástupců dětí. V jednotlivých případech se
může stát, že MŠ získá osobní údaje i z jiných zdrojů.

III. Doba a způsob uchovávání osobních údajů

1) MŠ uchovává osobní údaje dětí pouze po dobu stanovenou právními předpisy, tedy nejen po
dobu docházky do MŠ, ale i po jejím skončení v zákonných lhůtách. Všechny tyto lhůty jsou blíže
Strana 2 z 2
definovány v záznamech o zpracování, do kterých mohou zákonní zástupci dětí nahlédnout
v sídle MŠ.

2) Osobní údaje jsou uchovávány bezpečně a jsou chráněny proti neoprávněné manipulaci, ztrátě
nebo zničení.

IV. Osoba provádějící zpracování

1) Zpracovávání osobních údajů provádí zásadně MŠ, a pouze ve výjimečných případech provádí
jejich zpracování externí zpracovatel.

2) Externí zpracovatel musí plnit rigidní požadavky stanovené článkem 28 Nařízení EU ke GDPR.

V. Práva subjektů údajů

1) Subjekty osobních údajů mají tato práva:
a) právo na přístup k osobním údajům (vyžádat si informaci, jaké osobní údaje MŠ zpracovává),
b) právo na opravu osobních údajů,
c) právo na výmaz osobních údajů (není-li zpracovávání potřebné),
d) právo na omezení zpracování osobních údajů (pokud není dodržena přesnost osobních údajů),
e) právo na přenositelnost osobních údajů (tj. právo předání údajů v čitelném formátu) a
f) právo vznést námitku (v případech, kdy by bylo zpracování prováděno z důvodu splnění úkolu ve
veřejném zájmu nebo z důvodu nezbytnosti pro účely oprávněných zájmů MŠ).

VI. Pověřenec pro ochranu osobních údajů

Pověřencem pro ochranu osobních údajů dětí, jejich zákonných zástupců, zaměstnanců MŠ případně
dalších osob byla zřizovatelem MŠ schválena právnická firma: Moural Burďák a Partneři, advokátní
kancelář, s.r.o., IČ: 07051336, se sídlem: 28. října 2663/150, 702 00 Ostrava, zastoupena advokátem
Mgr. Ing. Vlastimilem Burďákem, emailová adresa: mksp@mksp.cz, telefon: 596 633 644.

V Dobré dne: 25. 5. 2018
………………………………………………………………………
Mateřská škola Dobrá, příspěvková organizace
Bc. Jana M a ď o v á – ředitelka školy