6. VZDĚLÁVACÍ OBSAH

Integrované bloky

1. IB Kamarádi

IB je určen pro adaptační období. Jeho záměrem je usnadnit novým dětem vstup do mateřské školy a sjednocení kolektivu po prázdninách. Zaměříme se na navazování kontaktů mezi dětmi a rozvíjení komunikativních dovedností. Seznámíme se s rituály, uspořádáním dne, společně si vytvoříme základní pravidla vzájemných vztahů, chování, komunikace a bezpečnosti. Budeme objevovat nové hračky, hry, knihy a vše, co nás bude zajímat. Postupně si prohlédneme celou školku, seznámíme se se zaměstnanci, pohrajeme si na zahradě a projdeme se po nejbližším okolí.

Hlavní cíle:

 1. Získání relativní citové samostatnosti
 2. Rozvoj schopnosti žít ve společenství ostatních, vnímat a přijímat základní hodnoty v tomto společenství uznávané
 3. Osvojení si poznatků, schopností a dovedností důležitých pro navazování vztahů
 4. Seznamování a vytváření pravidel chování ve vztahu k druhému, prosociálního chování
 5. Vytváření základů hygienických návyků a praktických dovedností
 6. Seznamování s místem a prostředím, ve kterém dítě žije, a vytváření pozitivního vztahu k němu

Očekávané výstupy:  

 • Odloučit se na určitou dobu od rodičů, být aktivní bez jejich pomoci
 • Adaptovat se na život v MŠ, aktivně zvládat požadavky plynoucí z prostředí i jeho běžných proměn
 • Navazovat kontakty s dospělým, kterému je svěřeno do péče, komunikovat s ním vhodným způsobem, respektovat ho
 • Začlenit se do třídy, zařadit se mezi své vrstevníky, respektovat jejich rozdílné vlastnosti, schopnosti a dovednosti
 • Zvládnout jednoduchou sebeobsluhu a základní hygienické návyky
 • Udržovat pořádek ve třídě, vědět co kam patří, dodržovat pravidla her
 • Na základě společných prožitků a zkušeností vytvořit základní pravidla soužití, znázornit je grafickým způsobem pomocí piktogramů, vnímat je a respektovat
 • Uplatňovat návyky společenského chování ve styku s dospělými i s dětmi
 • Orientovat se a bezpečně se pohybovat v prostředí MŠ, na školní zahradě a v blízkém okolí          

Vzdělávací nabídka:

Aktivity vhodné pro přirozenou adaptaci / aktivity přibližující pravidla vzájemného styku / spontánní hra / společné diskuse, individuální rozhovory / hry a činnosti navozující radost a pohodu – hudební, jazykové, pohybové/ činnosti na poznávání prostředí MŠ, jejího okolí a obce – orientace / poučení o bezpečnosti / aktivity podporující sbližování dětí, prosociální hry / rozvíjení spolupráce dětí / jednoduché pracovní a sebeobslužné činnosti – hygiena, oblékání, stolování, úklid / komunitní kruh – společná setkávání, povídání, sdílení a  aktivní naslouchání druhému, přivítání, pozdrav / vytváření pravidel / hodnocení činností

Rizika:

Nedostatečný respekt k individuálním potřebám dětí, osobnímu tempu, potřebě pohybu….

Příliš mnoho  pravidel, pravidla vytvářet postupně s dětmi.

 2. IB Pomoc

Tento IB je zaměřen na poznávání podzimní přírody a světa zvířat. Budeme pozorovat počasí a změny v přírodě, keře a stromy, tvary a barvy listů. Vypravíme se do okolní přírody, kde budeme sbírat přírodniny a hrát si s nimi. Seznámíme se s ekosystémem lesa a s jeho obyvateli. Budeme si povídat o tom, proč se zvířata ukládají k zimnímu spánku, čím se živí a jak jim můžeme pomáhat.

Hlavní cíle:             

 1. Rozvoj pohybových schopností a dovedností v oblasti hrubé motoriky a jemné motoriky
 2. Posilování přirozených poznávacích citů – zvídavost, zájem, radost z objevování
 3. Rozvoj a kultivace mravního a estetického vnímání, cítění a prožívání
 4. Vnímat základní hodnoty společnosti – vést děti k potřebě chránit a pomáhat
 5. Vytváření základního povědomí o přírodním prostředí a jeho proměnách
 6. Rozvoj jazykových a komunikativních dovedností
 7. Rozvoj kooperativních dovedností

Očekávané výstupy:

 • Probouzet v dětech potřebu pobývat v přírodě, vytvářet si k ní pozitivní vztah
 • Osvojit si základní poznatky o přírodě v podzimním období, vnímat změny, počasí
 • Seznámit se s ekosystémem les
 • Poznávat a pojmenovávat přírodniny, sbírat je, vnímat smysly jejich barvy, tvary, estetickou stránku, manipulovat s nimi, využívat je k tvoření
 • Záměrně pozorovat, zaměřovat se na to, co je z poznávacího hlediska důležité – odhalovat podstatné znaky, nacházet společné znaky, podobu, rozdíl, charakteristické rysy předmětů, jevů 
 • Být citlivé ve vztahu k živým bytostem, k přírodě i k věcem, chránit okolní přírodu, pomáhat pečovat o živé tvory
 • Zacházet šetrně s pomůckami, hračkami, věcmi denní potřeby, s knížkami
 • Uvědomovat si svou samostatnost, zaujímat vlastní názory a postoje a vyjadřovat je
 • Chovat se a jednat na základě vlastních pohnutek a zároveň s ohledem na druhé 
 • Těšit se z hezkých a příjemných zážitků a vyjádřit své prožitky
 • Vědomě napodobovat  jednoduchý pohyb  podle vzoru či pokynu
 • Zvládnout základní pohybové dovednosti a prostorovou orientaci, pohyb v různém prostředí
 • Učit se nová slova, aktivně je využívat, utvořit jednoduchý rým
 • Chápat základní číselné a matematické pojmy a souvislosti a prakticky je využívat

Vzdělávací nabídka:

Přirozené i zprostředkované pozorování okolní přírody, lesa, stromů, jejich plodů, zvířat / hledání rozdílů, společných znaků / sběr přírodnin, hry a experimentování s nimi / třídění, porovnávání, počítání, skládání / skupinové práce, výtvarné a pracovní činnosti / prohlížení knih, encyklopedií / rozhovory nad obrázky / smyslové, námětové a konstruktivní hry / hudební a pohybové hry, dramatické činnosti a pohybové improvizace k tématu / Četba, vyprávění, poslech pohádek a příběhů s etickým obsahem a poučením / pracovní činnosti na zahradě

Rizika:

Nedostatek příležitosti k poznávacím činnostem založených na vlastní zkušenosti

Nedostatek spontánních pohybových aktivit a volné hry dětí

3. IB Zdraví

Záměrem IB je vytváření návyků a dovedností zdravého způsobu života. Děti si budou osvojovat poznatky o svém těle a jeho zdraví, psychické pohodě, o pohybových činnostech a jejich významu. Zaměříme se na význam ovoce a zeleniny pro zdraví. Budeme si povídat o tom, co našemu tělu prospívá a co naopak škodí, kdo a co nám pomůže, když jsme nemocní.

Hlavní cíle:

 1. Osvojení si poznatků o těle a jeho zdraví, o pohybových činnostech,
 2. Osvojení si poznatků a dovedností důležitých k podpoře zdraví, bezpečí, osobní pohody
 3. Vytváření zdravých životních návyků jako základ zdravého životního stylu
 4. Rozvoj smyslového vnímání, vytváření základů pro práci s informacemi
 5. Rozvoj schopnosti sebeovládání
 6. Rozvoj schopnosti přizpůsobovat se podmínkám vnějšího prostředí i jeho změnám
 7. Seznamování se světem lidí, osvojovat si poznatky o různých povoláních

Očekávané výstupy: 

 • Pojmenovat části těla a některé orgány, znát jejich funkci
 • Mít povědomí o významu péče o tělo (hygiena, zdravá výživa, pitný režim, pohyb)
 • Rozlišovat, co prospívá zdraví a co mu škodí, zdravé potraviny, ovoce, zelenina
 • Zachovávat správné držení těla
 • Vědomě využívat všech smyslů, rozlišovat chutě, vůně, tvary
 • Mít povědomí o ochraně osobního zdraví a bezpečí, uvědomovat si nebezpečí, se kterým se může setkat ve svém okolí, a mít povědomí o tom, jak se prakticky chránit, kde hledat či přivolat pomoc
 • Seznámit se s povoláními, která jsou pro nás důležitá v oblasti zdraví
 • Rozhodovat o svých činnostech
 • Chovat se tak, aby dítě neohrožovalo zdraví, bezpečí a pohodu svou ani druhých
 • Ve známých a opakujících se situacích, kterým rozumí, ovládat svoje city a přizpůsobovat jim své chování
 • Uvědomovat si svá práva ve vztahu k druhému, přiznávat stejná práva druhým a respektovat je
 • Uplatňovat své potřeby a přání s ohledem na druhého, přijímat a uzavírat kompromisy, řešit konflikt dohodou
 • Vyjádřit souhlas i nesouhlas, říci „ne“ v situacích, které to vyžadují

Vzdělávací nabídka:

Činnosti zaměřené na poznávání lidského těla / příležitosti a činnosti směřující k ochraně zdraví, osobního bezpečí, a vytváření zdravých životních návyků / pohybové a relaxační činnosti / zdravotně zaměřené činnosti – dechová relaxační cvičení / hry zaměřené na poznávání a rozlišování povolání – lékař, zdravotní sestra / přirozené pozorování práce na zahradách / smyslové hry /zkoumání a poznávání ovoce, zeleniny, jejich význam pro zdraví / praktické pokusy a zkoumání pomocí lupy, experimentování / práce s obrazovým materiálem, s knihou a encyklopedií

Rizika:

Nedostatečný respekt k rozdílným tělesným předpokladům a pohybovým možnostem dětí
Zahlcování informacemi bez rozvíjení schopnosti s nimi samostatně pracovat

4. IB Radost

Období adventu je stvořené k rozvíjení citových vztahů k rodině, přátelům a okolí. Budeme se těšit na Mikuláše, vánoční svátky, seznámíme se s tradicemi a zvyky tohoto období – budeme zpívat koledy, péct vánoční cukroví, vyzdobíme si vánočně třídu. Budeme přemýšlet, jak můžeme udělat radost našim nejbližším. Našim důležitým cílem bude dovést děti k uvědomění si toho, že obdarovat je ten nejkrásnější dar a radovat se můžeme i z maličkostí.

Hlavní cíle:

 1. Rozvoj pohybových schopností a zdokonalování dovedností v oblasti koordinace
 2. Rozvoj komunikativních dovedností a kultivovaného projevu
 3. Rozvoj tvořivosti a tvořivého sebevyjádření
 4. Rozvíjení schopností umět vyjádřit své pocity, dojmy a prožitky, ovládat emoce
 5. Vytváření prosociálních postojů – citlivost, tolerance, respekt, přizpůsobivost, vzájemná pomoc
 6. Rozvoj základních kulturně společenských postojů, vytváření pozitivních vztahů ke kultuře a umění, tradicím
 7. Rozvoj společenského i estetického vkusu

Očekávané výstupy:

 • Koordinovat lokomoci, další polohy a pohyby těla, sladit pohyb s rytmem a  hudbou
 • Správně vyslovovat, ovládat dech, tempo i intonaci řeči
 • Porozumět slyšenému, sledovat a vyprávět příběh, pohádku
 • Chápat slovní vtip a humor, domluvit se slovy i gesty, improvizovat
 • Vnímat umělecké a kulturní podněty, sledovat se zájmem, říci co je zajímavé
 • Uvědomovat i příjemné a nepříjemné citové prožitky
 • Prožívat dětským způsobem projevovat, co cítí, snažit se ovládat své afektivní chování
 • Vyjadřovat se pomocí hudebních činností, zvládat dovednosti instrumentální
 • Vyjadřovat svou představivost a fantazii v tvořivých činnostech výtvarných, hudebních, pohybových či dramatických i ve slovních výpovědích k nim
 • Respektovat potřeby jiného dítěte, dělit se s ním o hračky, rozdělit si úkol
 • Zorganizovat hru
 • Přirozeně a bez zábran komunikovat s druhým dítětem, navazovat a udržovat přátelství
 • Vnímat co si druhý přeje, potřebuje, vycházet mu vstříc
 • Porozumět běžným neverbálním projevům citových prožitků a nálad druhých           

Vzdělávací nabídka:

Výtvarné a hudební činnosti, HPH a PH s čertovskou a vánoční tematikou / přednes, recitace, dramatizace, zpěv / poslech čtených i vyprávěných příběhů s vánoční tematikou / divadlo / manipulační činnosti a jednoduché úkony s předměty (ozdoby, dárky, zdobení)- obdarování / hry a činnosti na projevování citů, na rozvoj sebekontroly, sebeovládání, ohleduplnosti

Rizika:

Málo příležitostí k samostatnému řečovému projevu dítěte a slabá motivace k němu
Nerespektování dětského ostychu vedoucí k úzkosti a strachu dítěte, komunikační zábrany
Nedostatek porozumění a ocenění dílčích úspěchů a úsilí
Nedostatek pohybového vyžití, nevhodná organizace z hlediska bezpečnosti

5. IB Učení

Učení je hra a zábava. Pokud nám to počasí umožní, budeme zkoumat vlastnosti sněhu a ledu, užijeme si zimní radovánky a sporty a budeme při tom myslet na bezpečnost. Zjistíme, jak se žije tam, kde je sníh a led po celý rok. Nezapomeneme na volně žijící zvířata a péči o ně během zimního období. Někteří naši kamarádi půjdou brzy do školy. Půjdeme se společně podívat, jak to ve škole vypadá. Co školák potřebuje umět a znát? Při hře na školu si všechno procvičíme.

Hlavní cíle:

 1.     Osvojení si věku přiměřených dovedností, zdokonalování dovedností v oblasti hrubé a jemné motoriky, koordinace
 2. Rozvoj řečových dovedností, osvojovat si dovednosti předcházející čtení a psaní
 3. Rozvoj paměti a pozornosti
 4. Vytváření pozitivního vztahu k intelektuálním činnostem, rozvoj zájmu o učení
 5. Osvojení si elementárních poznatků o znakových systémech a jejich funkci (abeceda, čísla)
 6. Vytváření základů pro práci s informacemi
 7. Poznávání sebe sama, rozvoj pozitivních citů ve vztahu k sobě

Očekávané výstupy:

 • Zvládnout sebeobslužné dovednosti, pohybovat se bezpečně na sněhu a ledu
 • Ovládat koordinaci ruky a oka, zvládnout jemnou motoriku
 • Vyjadřovat samostatně a smysluplně myšlenky
 • Formulovat otázky, odpovídat, hodnotit slovní výkony, slovně reagovat
 • Sluchově rozlišovat začáteční slabiky, hlásky, délku tónů
 • Poznat některá písmena a číslice, popř. slova, své jméno
 • Sledovat očima zleva doprava
 • Vyvinout volní úsilí, záměrně se soustředit na činnost a její dokončení, udržet pozornost
 • Naučit se nazpaměť krátké texty, úmyslně si zapamatovat a vybavit
 • Postupovat a učit se podle pokynů a instrukcí, rozhodovat o svých činnostech
 • Řešit problémy, úkoly a situace, myslet kreativně, experimentovat, předkládat nápady
 • Přijímat osobní ocenění i svůj případný neúspěch, učit se hodnotit své pokroky
 • Uvědomovat si své možnosti a limity, silné a slabé stránky
 • Prožívat radost ze zvládnutého a poznaného
 • Vnímat, že je zajímavé dozvídat se nové věci, využívat zkušenosti k učení
 • Projevovat zájem o knihy, využívat knihy, obrazový materiál a média jako zdroj informací
 • Vnímat, že svět má svůj řád, je rozmanitý a pestrý – zima v přírodě

Vzdělávací nabídka:

Manipulační činnosti a úkony s materiálem, náčiním, nástroji a jejich praktické použití / hry a experimenty s věcmi / pokusy a hry s vodou, sněhem, ledem / rozlišování zvuků / činnosti na seznamování s číselnými a matematickými pojmy / činnosti na poznávání a grafické napodobování symbolů, tvarů, čísel, písmen při hře na školu / aktivity podporující sebepoznání, kamarádství, vzájemnou pomoc a spolupráci / společenské hry / stavby ze sněhu, pohyb na sněhu a ledu, zimní sporty / příležitosti a činnosti směřující k prevenci úrazů / práce s obrazovým materiálem, s knihou a encyklopedií / hry na cvičení různých forem paměti / aktivity podporující sebepoznání, kamarádství, vzájemnou pomoc a spolupráci

Rizika:

Nedostatečná motivace k činnostem, jednotvárná, málo rozmanitá nabídka činností
Nedostatečný respekt k individuálním potřebám a mentálnímu věku dětí

6. IB Fantazie

Období určené pohádkám. Pohádky pomáhají dětem pochopit dobro, zlo, kamarádství, spolupráci, trpělivost a mnoho dalších vlastností, které děti potřebují poznat a pochopit.  Budeme si na pohádky hrát, kreslit je a vymýšlet. Budeme rozvíjet fantazii a představivost, a také poznávat rozdíl mezi fantazií a realitou. K pohádkám patří pohádkové postavy, masky a karneval.

Hlavní cíle:

 1. Rozvoj pohybových schopností a zdokonalování dovedností
 2. Rozvoj mluvního projevu a souvislého vyjadřování
 3. Rozvoj interaktivních a komunikativních dovedností verbálních i neverbálních
 4. Rozvoj a kultivace tvořivosti a fantazie
 5. Rozvoj a kultivace estetického vnímání, cítění a prožívání
 6. Vytváření povědomí o lidských morálních hodnotách
 7. Vytváření základů pozitivních vztahů ke kultuře a umění

  Očekávané výstupy:

 • Koordinovat pohyby, ovládat dechové svalstvo, sladit pohyb s rytmem, hudbou, se zpěvem
 • Projevovat zájem o knihy, chovat se k nim šetrně, poslouchat četbu, hudbu, sledovat divadlo
 • Sledovat pozorně příběh, pohádku, vyprávět podle obrázků
 • Domluvit se slovy i gesty, improvizovat
 • Naučit se nazpaměť krátké texty, úmyslně si zapamatovat a vybavit
 • Popsat situaci (skutečnou, podle obrázku)
 • Porozumět běžným projevům vyjádření emocí a nálad
 • Poznávat a rozlišovat charakter postav, hodnotit chování
 • Vnímat umělecké a kulturní podněty,
 • Vyjadřovat svou představivost a fantazii v tvořivých činnostech
 • Zachytit a vyjádřit své představy a fantazii slovně, výtvarně, pomocí hudby, pohybovou, hudebně pohybovou nebo dramatickou improvizací
 • Poznávat a vymýšlet jednoduchá synonyma, homonyma a antonyma

 Vzdělávací nabídka:

Prohlížení a „čtení“ pohádkových knížek / hry se slovy, slovní hádanky, vyprávění příběhů, podle skutečnosti, obrázků či fantazie / hudební a hudebně pohybové hry a činnosti / dramatizace / skupinová konverzace / tvůrčí a dramatické aktivity podporující představivost, tvořivost a fantazii / aktivity a hry na poznávání lidských vlastností a mravních hodnot / setkávání se s literárním, výtvarným uměním mimo MŠ – knihovna, divadlo, výstavy, karneval

Rizika:

Málo nebo příliš rozmanitá nabídka činností, přítomnost nevhodných podnětů.
Omezený prostor k uplatnění vlastní fantazie a představivosti, nedostatek příležitostí k rozvoji uměleckých dovedností.
Nezdravá soutěživost.

7. IB Pozorování

IB je zaměřen na období jara. Jak se pozná, že už je jaro? Budeme pozorovat přírodu, stromy a květiny, vnímat změny v probouzející se přírodě. Budeme zjišťovat, co potřebují rostliny k růstu. Seznámíme se s domácími zvířaty, jejich mláďaty, s ptáky a hmyzem. Budeme hledat odpovědi na otázky týkající se jejich života, vzhledu, vztahu k člověku. Budeme dělat pokusy s vodou a hrát si s barvami. Společně budeme prožívat radost z oslav jarních svátků a seznámíme se s velikonočními zvyky (Morena, Velikonoce).  

Hlavní cíle:               

 1. Osvojení si věku přiměřených praktických dovedností
 2. Rozvoj a kultivace smyslového vnímání, pozornosti, pozorování, paměti
 3. Rozvoj kooperativních dovedností
 4. Seznamování se světem kultury a umění –  tradice a lidové zvyky
 5. Rozvoj společenského i estetického vkusu
 6. Vytváření povědomí o vlastní sounáležitosti s živou a neživou přírodou

Očekávané výstupy:

 • Poznat a pojmenovat většinu toho, co nás obklopuje, přemýšlet, vyjádřit své úvahy
 • Vnímat, že svět má svůj řád, že je rozmanitý a pozoruhodný, nekonečně pestrý a různorodý
 • Všímat si změn a dění v nejbližším okolí, záměrně pozorovat
 • Porozumět, že změny jsou přirozené a samozřejmé
 • Respektovat potřeby jiného dítěte, dělit se s ním o pomůcky, rozdělit si úkol
 • Obhajovat svůj postoj nebo názor, respektovat názor ostatních,
 • Spolupracovat s ostatními, domluvit se na společném řešení
 • Chápat elementární časové pojmy, částečně se orientovat v čase – včera, dnes, jaro
 • Chápat základní matematické pojmy, více, méně, stejně první, poslední
 • Zacházet s běžnými předměty denní potřeby, drobnými nástroji, pracovními pomůckami
 • Seznámit se s velikonočními tradicemi u nás i v jiných zemích
 • Zachycovat skutečnosti ze svého okolí a vyjadřovat své představy pomocí různých výtvarných technik

Vzdělávací nabídka:

Manipulační činnosti s materiálem, pomůckami a nástroji / záměrné pozorování, pokusy a experimenty s přírodním materiálem – rychlení větviček, setí semínek / pojmenování charakteristických znaků / kooperativní činnosti ve dvojicích, skupinkách – velikonoční tvoření / přednes, recitace, dramatizace, zpěv -velikonoční zvyky a tradice / činnosti na poznávání časových pojmů

Rizika:

Spěch, nervozita, omezování možností dítěte dokončit činnost v individuálním tempu.
Nedostatek příležitostí a podnětů vidět a vnímat svět v jeho pestrosti a změně, v jeho dění a řádu

8. IB Ochrana

IB je zaměřen na poznávání jarní přírody a ochranu životního prostředí. Všechny živé organismy na Zemi potřebují čistý vzduch, vodu a půdu. Rostliny, lidé i zvířata jsou závislí na Zemi i na sobě navzájem. Budeme si všímat pořádku či nepořádku kolem sebe i v okolní přírodě a zjišťovat jak se můžeme o pěkné prostředí zasloužit i my sami. Povíme si o naší planetě Zemi a o možnostech jak ji chránit, aby byla stále čistá, zdravá a krásná.

Chránit musíme i sami sebe. Potřebujeme vědět o nebezpečí kolem nás a jak se chovat a chránit v různých krizových situacích.

Hlavní cíle:             

 1. Vytváření zdravých životních návyků jako základ zdravého životního stylu
 2. Rozvoj a kultivace mravního cítění, vnímání a prožívání
 3. Rozvoj komunikativních dovedností verbálních i neverbálních
 4. Ochrana osobního soukromí a bezpečí ve vztazích s druhými dětmi a dospělými
 5. Pochopení, že změny způsobené lidskou činností mohou prostředí chránit a zlepšovat, ale také poškozovat a ničit
 6. Osvojení si poznatků a dovedností potřebných k vykonávání činností v péči o okolí
 7. Rozvoj úcty k životu ve všech jeho formách

Očekávané výstupy:

 • Osvojit si elementární poznatky o okolním prostředí, které jsou pro ně smysluplné
 • Mít povědomí o významu životního prostředí pro člověka, uvědomovat si možnosti ochrany
 • Pomáhat pečovat o okolní životní prostředí, chránit přírodu
 • Rozlišovat aktivity, které mohou okolní prostředí poškozovat, či podporovat
 • Chovat se tak, aby v běžných situacích neohrožovalo zdraví,  bezpečí  a pohodu svou i ostatních
 • Spoluvytvářet pohodu prostředí, starat se o rostliny, učit se nakládat s odpady
 • Vědomě využívat smyslů, všímat si nového, změněného, chybějícího
 • Odhalovat podstatné znaky, podoby, rozdíly,  charakteristické rysy
 • Vyjadřovat své myšlenky, nápady, pocity, umět říci ne, v situacích, které to vyžadují
 • Bránit se projevům násilí jiného dítěte, ubližování, odmítnout nepříjemnou komunikaci
 • Chovat se obezřetně při setkání s neznámými lidmi, v případě potřeby požádat o pomoc
 • Vést rozhovor, naslouchat druhým, sledovat obsah, ptát se, hledat společná řešení, vyjednávat
 • Uvědomovat si, že ne všichni lidé respektují pravidla  chování – ubližování, lhostejnost

Vzdělávací nabídka:

Pozorování životního prostředí / poznávání ekosystému les, louka, řeka / smyslové hry /praktická manipulace s předměty, nástroji, jednoduché pracovní úkony / komentování zážitků a aktivit / kladení otázek, hledání odpovědí, společné diskuse nad problémem / ekologicky motivované hry / zkoumání vlastností materiálů papír, sklo, plasty / třídění / poučení o možných nebezpečných situacích (kontakt se zvířaty, jedovaté rostliny, manipulace s některými předměty, přírodní a povětrnostní vlivy) využívání praktických ukázek / hry a situace, kde se dítě učí chránit soukromí a bezpečí své i druhých

Rizika:

Výběr a nabídka témat jsou životu dítěte příliš vzdálená, pro jeho vnímání a chápání náročná
Převaha zprostředkovaného poznávání světa (obrazový materiál, film)
Nepřiměřené informace, či nepravdivé odpovědi na otázky dětí

9. IB Láska

Děti se seznamují se zrozením člověka a s péčí maminky o miminko. V této souvislosti poznávají důležitou roli matky v životě člověka, její city, trpělivost, ochotu a lásku. Prohlubujeme a upevňujeme citový vztah k rodině, úctu k mamince, tatínkovi, prarodičům. Připomeneme si jak důležité je soužití v rodině, jakou má rodina funkci, jak fungují vztahy, jakou kdo zastává roli. K tomu všemu patří i lidé. Lidé, kteří jsou neoddělitelnou součástí přírody a přírodního dění. Lidé, kteří umí nějaké řemeslo nebo mají profesi, důležitou pro život a vývoj člověka.

Hlavní cíle:              

 1. Osvojení si poznatků o těle a jeho vývoji
 2. Poznávání sebe sama, rozvoj pozitivních citů ve vztahu k sobě
 3. Rozvoj citové vztahy vytvářet, rozvíjet je a city plně prožívat
 4. Rozvoj schopností žít ve společenství a vnímat a přijímat uznávané hodnoty
 5. Získávání schopnosti záměrně řídit svoje chování a ovlivňovat vlastní situaci
 6. Rozvoj společenského i estetického vkusu
 7. Vytváření aktivních postojů k životu

Očekávané výstupy:

 • Osvojit si elementární poznatky o rodině, jednotlivých členech a jejich rolích
 • Mít povědomí o těle o jeho vývoji, o narození, růstu těla a jeho proměnách
 • Pochopit, že každý má ve společenství (v rodině, ve třídě) svou roli
 • Chovat se zdvořile, přistupovat k druhým lidem bez předsudků, s úctou, vážit si jejich práce a úsilí
 • Přijímat vyjasněné a zdůvodněné povinnosti
 • Vyjednávat s dětmi i dospělými ve svém okolí, domluvit se na společném řešení
 • Utvořit si představu o pravidlech chování a společenských normách, a podle této představy se chovat
 • Vyjadřovat se prostřednictvím HV a hudebně pohybových činností (zazpívat píseň, zacházet s jednoduchými hudebními nástroji, sledovat a rozlišovat rytmus

Vzdělávací nabídka:

Činnosti zaměřené na poznávání lidského těla, jeho vývoje / artikulační, řečové, sluchové a rytmické hry / činnosti na poznávání časových pojmů, logické posloupnosti dějů / námětové hry na téma rodiny / samostatné vystupování, vyjadřování / každodenní setkávání s pozitivními vzory vztahů a chování / příprava a realizace společných oslav – den Matek / tvůrčí činnosti slovesné, dramatické, hudebně pohybové

Rizika:

Nedostatek možností projevovat vlastní city, sdělovat citové dojmy a prožitky, hovořit o nich
Nedostatek podnětů a aktivit podporujících estetické vnímání, prožívání a vyjadřování

10. IB Objevování

IB umožňuje dětem objevování a zkoumání všeho, co je zajímá. Můžeme cestovat různými dopravními prostředky za krásami naší země nebo se vypravit na cestu kolem světa a poznávat světadíly a cizí země s jejich lidmi, kulturou, zvířaty a zajímavostmi. Můžeme prozkoumat moře a oceány, letět do vesmíru objevovat cizí planety, vydat se po stopách indiánů nebo se podívat do pravěku. V objevování budeme pokračovat i o prázdninách.

Hlavní cíle:

 1. Rozvoj pohybových schopností a zdokonalování dovedností v oblasti jemné i hrubé motoriky
 2. Rozvoj jazykových dovedností receptivních – vnímání, naslouchání, porozumění
 3. Rozvoj schopnosti citové vztahy vytvářet, rozvíjet a plně prožívat
 4. Vytváření povědomí o existenci ostatních kultur a národností
 5. Seznamování s místem a prostředím, ve kterém dítě žije
 6. Rozvoj schopnosti sebeovládání, ovlivňovat vlastní situaci
 7. Vytváření povědomí o širším přírodním a technickém prostředí

Očekávané výstupy:

 • Uvědomovat si své možnosti, své silné a slabé stránky
 • Domluvit se slovy i gesty, improvizovat
 • Být citlivé ve vztahu k živým bytostem, k přírodě i k věcem
 • Vnímat, že je zajímavé dozvídat se nové věci, využívat zkušenosti k učení
 • Zvládat pohybové dovednosti v různém prostředí, zvládat překážky
 • Zvládat házet a chytat míč, užívat  různá náčiní, týmová práce
 • Rozlišovat některé obrazné symboly, dopravní značky, piktogramy, rozumět jejich významu
 • Chápat prostorové pojmy, dole, nahoře, nad, pod, vedle, vpravo, vlevo, atd.
 • Mít povědomí o širším společenském, věcném, přírodním, kulturním a technickém prostředí v rozsahu praktických zkušeností a dostupných praktických ukázek
 • Vnímat, že svět má svůj řád, je rozmanitý a pozoruhodný, nekonečně pestrý a různorodý
 • Mít elementární povědomí o existenci různých národů a kultur, různých zemích, o planetě Zemi, vesmíru
 • Chápat, že všichni lidé mají stejnou hodnotu, přestože je každý jiný

Vzdělávací nabídka:

Lokomoční pohybové činnosti – hod do dálky, skok do dálky, běh / grafické napodobování symbolů, tvarů, písmen, čísel, kreslení map / činnosti zaměřené na osvojování poznatků, práce s knihou, orientace v encyklopedii / záměrné pozorování, čím se lidé mezi sebou liší – fyzicky, dovednostmi, jazykem / hry a činnosti, které vedou k ohleduplnosti k druhému, pomoci mu / aktivity seznamující děti se světem kultury, tradicemi- výstavy, tradice obce / výlety / hry a činnosti procvičující orientaci v prostoru a v rovině / hry a aktivity na téma dopravy

Rizika:

Nevhodné prostory pro pohybové činnosti a nedodržení bezpečnostních pravidel
Málo příležitosti vidět a vnímat svět v jeho pestrosti a změně
Převaha předávání hotových poznatků slovním poučováním a vysvětlováním