Žabičky

CHARAKTERISTIKA TŘÍDY ŽABIČKY

Pedagogičtí pracovníci:

Bc. Jana Maďová (ředitelka MŠ)
Vladislava Zajacová

Ve třídě je zapsáno 15 dětí, z toho 9 dívek a 6 chlapců ve věkovém rozmezí 2,5 – 6 let.

Třída Žabička je uspořádána do center aktivit – tzv. pracovních koutků. Cílem a snahou je připravit dětem prostor pro nacházení dostatku nápadů, inspirací, materiálů a pomůcek potřebných pro jejich zdravý rozvoj.

V malých skupinkách děti vykonávají všechny své činnosti, což jim umožňuje možnost rozvoje přirozené komunikace, slovní zásoby, samostatného rozhodování, učení se pomáhat ostatním, rozhodování se a řešení situací.

Děti jsou vedeny k vzájemné spolupráci, samostatnosti. Učení se pro ně tímto stává hrou.

TVP ROK S ŽABÁKEM OSKAREM

PŘIVÍTACÍ BÁSNIČKA:

DOBRÝ DEN, DOBRÝ DEN,

TO JE ALE KRÁSNÝ DEN,

RUCE MÁME NA MÁVÁNÍ,

NOHY ZASE NA DUPÁNÍ.

DOBRÝ DEN, DOBRÝ DEN,

DNESKA ZLOBIT NEBUDEME,

PĚKNĚ SI TO UŽIJEME.

Básničky, písničky budou děti provázet při získávání nových zkušeností během každého dne, po celý školní rok nejen při pohybových aktivitách, ale i během odpočinku. Zaměřeny budou tématicky na jednotlivé integrované bloky. Záměr je budovat a posilovat tvořivou formou vztah k přírodě a celému světu, využívat básničky a hudbu jako prostředek jakékoliv výchovné, pohybové a vzdělávací činnosti v souladu s cíli ŠVP a RVP.

ZAMĚŘÍME SE NA:

•Rozvoj řečových dovedností, komunikace • Rozvoj fyziologického vývoje dětí • Rozvoj tvořivosti, smyslového vnímání, logického myšlení, paměti • Utváření sebedůvěry a zdravého sebeprosazování • Relaxačnímu odpočinku a zpracování emocí • Vedení ke zdravému životnímu stylu

• Jako přirozenou prevenci sociálně patologických jevů • Vytváření pozitivního klimatu ve třídě • Kooperaci, kultivaci osobností, k týmové spolupráci a toleranci

Třídní vzdělávací program je rozdělen do 10 integrovaných bloků, které budeme postupně rozpracovávat do jednotlivých témat v týdenních plánech a doplňovat a konkretizovat s ohledem na cíle, kterých má být dosaženo.

Třídní plán dle potřeby můžeme obměňovat, doplňovat a to k případnému nutnému opakování probraných témat, k získání prostoru pro realizaci vlastních nápadů dětí nebo z důvodu aktuální situace (např. akce MŠ, neočekávané situace).