Motýlci

Pedagogičtí pracovníci:
Bc. Petra Střížová
Bc. Dagmar Lukšíková

MOTÝLCI 2021/2022

Charakteristika třídy:

Celkový počet přijatých dětí je 24 ve věku 2- 6, z toho je nově příchozích 8 dětí. Ve třídě je 13 děvčat a 11 chlapců.

Věkové složení: 5 – 6 let 6 dětí
                            4 – 5 let 11 dětí
                            3 – 4 let 3 děti
                            2 – 3 let 4 děti

TVP Barevný rok s motýlkem

Motto:
,,Ať je teplo nebo zima
u Motýlků je to prima.
Hrajeme si, malujeme,
se všemi se radujeme.“

Cílem TVP PV je rozvíjet děti ve všech oblastech vzdělávání tak, aby na konci předškolního vzdělávání byly jedinečnými a relativně samostatnými osobnostmi, schopnými zvládat, pokud možno samostatně, takové nároky života, které jsou na ně běžně kladeny.

V tomto školním roce pokračujeme v tématu ŠVP MŠ Dobrá již třetím rokem. V rámci TVP nadále budeme s dětmi prohlubovat základy učení a poznávání ve všech oblastech vzdělávání. Snahou bude děti vést k vnitřní motivaci, k uvědomění si činností, které vykonávají, uvědomění si potřeby být aktivní a podílet se na rozhodnutích, které se jich týkají. Za svá rozhodnutí umět nést následky a to jak negativní tak i pozitivní. Ve třídě respektujeme individualitu dětí a snažíme se podporovat celkový rozvoj ve všech oblastech vzdělávání.

Jedním z našich cílů bude u dětí ve věku 5-6 let doladit nedostatky, které je provází, pomoci jim zvládnou všechna úskalí a nástrahy, které je mohou provázet v procesu výchovy a vzdělávání. Naší maximální snahou tak bude tyto děti řádně připravit k zápisu do základní školy.

K dosažení plnění TVP PV budeme využívat denní pohybové hry, zdravotní cvičení, relaxační metody, taneční průpravu a hudební činnosti, zpěv a instrumentální činnosti, kreslení, malování, modelování a další výtvarné a pracovní činnosti, četbu, vyprávění, dramatizaci, poslech, samostatný mluvní projev dětí, zlepšovat komunikační dovednosti, podporovat experimentování a celkově využívat formy prožitkového učení. Chceme podporovat prosociální cítění ve třídě a snažit se vytvářet motivující prostředí pro úspěšný rozvoj dětí.

Důležitou součástí vzdělávacího procesu budou i logopedické chvilky a logopedická intervence.

Ústřední činností dětí zůstává hra, která děti provází celý den, prolíná se všemi aktivitami a je jí věnována mimořádná pozornost.

I v tomto školním roce bude každé dítě ze skupiny trávit jeden víkend s háčkovaným medvídkem, tentokrát ,,Meďulou“. Společně prožité chvíle budou zapsány do památníku třídy Motýlků.

Nedílnou součástí TVP PV bude nadále vést děti a jejich zákonné zástupce k dodržovaní hygienických a bezpečnostních pravidel v rámci epidemiologického opatření Covid 19.

TVP PV třídy Motýlků je sestaven tak, aby bylo možné pružně reagovat na skupinové i individuální potřeby a dovednosti dětí dle jejich věku a zájmu.

Věříme, že si tento rok s dětmi pěkně užijeme, do školky budou chodit rády a mnoho nového se naučí.

Vaše učitelky:   Bc. Petra Střížová, Bc. Dagmar Lukšíková

Fotogalerie třídy Motýlci