Třída Sluníčko

CHARAKTERISTIKA TŘÍDY


TŘÍDA SLUNÍČKO
Pedagogičtí pracovníci:
Alena Gorgolová
Mgr. Marie Adamusová

 

TŘÍDA SLUNÍČKO

Třídní vzdělávací plán na školní rok 2017/2018 jsme vypracovali na téma:

„Když narodí se maličký,

dar vidění má pod víčky,

dar slyšení má v něžném oušku,

dar doteku má v prstíčkách,

dar chuti poznáš v prvním doušku,

dar vůně v jarních kytičkách“

ZÁMĚR A CHARAKTERISTIKA TVP – ROZVOJ SMYSLOVÉHO VNÍMÁNÍ

Období předškolního věku je označováno jako věk iniciativy, kde hlavní potřebou je dětská aktivita. V předškolním věku se intenzivně rozvíjí všechny poznávací procesy – všechny smysly. Tradičně se rozlišuje pět základních smyslů – chuť, čich, sluch, hmat a zrak.

Náš mozek zpracovává i vjemy, které se týkají např. polohy těla, teploty, gravitace nebo času. Ty všechny budeme rozvíjet a zpřesňovat.

 

Specifickým záměrem tohoto TVP je rozvoj zpřesňování a kultivace smyslového vnímání, přechod od konkrétně názorného myšlení k myšlení slovně logickému (pojmovému), rozvoj a kultivace paměti, pozornosti, představivosti a fantazie.

  • Budeme se zaměřovat na to, co je z poznávacího hlediska důležité (odhalovat podstatné znaky, podobu a rozdíly charakteristické rysy předmětů – či jevů a vzájemné souvislosti mezi nimi.
  • Budeme uplatňovat nejrůznější činnosti zaměřené na rozvoj smyslových motivačních her.
  • Součástí specifického záměru tohoto TVP je oblast mravního a citového vývoje
  • Vést děti k péči o zdraví vlastní i ostatních, chránit se a ničím neohrožovat ostatní. Je třeba, aby si děti uvědomovaly/osvojovaly základní pravidla pro ochranu vlastního zdraví (správné stravování, dostatek vitamínů, bezpečnost při pohybových aktivitách, otužování, hygiena apod.

Mravní a citový specifický záměr tohoto TVP – chápat, že všichni lidé, děti mají stejnou hodnotu, přesto, Aby děti vnímaly, že je třeba se k slabším, starším či postiženým lidem chovali citlivě a ohleduplně. Mít na ně ohled, soucítit s nimi a nabídnout jim pomoc. Oprostit děti od nepřiměřených projevů sobectví vůči starším a postiženým lidem,že je každý jiný (např. – jinak vypadá – s postižením, jinak se chová, něco jiného umí či neumí. Budeme u dětí důsledně rozvíjet sociální citlivost, toleranci, respekt a přizpůsobivost.

Co vidím, na co koukám?

- Motivační – didaktické – relaxační hry – kam jdeme, kde si hrajeme, co je kolem nás? Kteří lidé se o nás starají – pojmenování – jak se tváří, gestikulují. Přibližujeme dětem pravidla při jednání s lidmi. Vedeme děti k orientaci v okolí MŠ a jejich prostorách. Budeme objevovat svět barev – s kým si hrajeme (učit se znát své kamarády ve třídě).

Co slyším, co poslouchám?

- Komunikativní dovednosti ve vztahu ke svým vrstevníkům, učitelce, zaměstnancům (rozvoj námětových her, vyřizování vzkazů). Hry na rozvoj sluchového vnímání (hry na dětské hudební nástroje, rytmizace, slovní rytmus). Zvukové hádanky v přírodě.

Na co sahám, co hmatám? (Čeho se dotýkám)

- Hry na rozvoj poznávacích a vyjadřovacích schopností. Pomoci manipulačních činností si uvědomovat tvary – kulatý, hranatý, geometrické tvary – kruh, čtverec, trojúhelník, obdélník. Znát účel některých předmětů denní potřeby – oblečení, hračky, potraviny.

Co cítím, co ochutnám?

- Při ochutnávce pokrmů, pojmenovávat správně potraviny, ovoce, zeleninu. Rozlišovat libé a nelibé vůně.

Polohocit – vpravo, vlevo, nahoře a dole

- prostorové orientační hry, které využívají tyto pojmy – vzhledem k vlastní osobě i ke svému okolí (pobyt venku).

 

ORGANIZACE VZDĚLÁVÁNÍ

V naší třídě „Sluníčko“ máme věkově heterogenní děti.

Předškolní vzdělávání se organizuje od 2 do 6 let.

Vytisknout E-mail

ADRESA

Mateřská škola Dobrá, Frýdek- Místek,příspěvková organizace Dobrá čp. 710, 739 51
Ředitelka MŠ – Bc. Jana Maďová
tel. 558 641 006
email: msdobra@seznam.cz

MATEŘSKÁ ŠKOLA DOBRÁ

logo