Třída Motýlci

CHARAKTERISTIKA TŘÍDY MOTÝLCIPedagogičtí pracovníci:
Ivana Vojkůvková
Martina Šigutová

TŘÍDNÍ VZDĚLÁVACÍ PLÁN

Třída Motýlci 2017/2018

Třídní vzdělávací plán vychází ze Školního vzdělávacího programu, který je zpracován v souladu s Rámcovým vzdělávacím programem.

V tomto školním roce budeme pracovat s 24 dětmi, z toho je 11 chlapců a 13 dívek ve věkovém složení

 

5 – 6 leté - 8 dětí

4 – 5 leté - 7 dětí

3 – 4 leté - 7 dětí

2 – 3 leté - 2 dětí

Třídní vzdělávací plán pro letošní rok nese název:

 

„Dívej se a uvidíš, poslouchej a uslyšíš, s Krtečkem a kamarády novému se naučíš“

Třídní vzdělávací plán je tvořen jednotlivými integrovanými bloky, které obsahují tři až pět podtémat. Jsou přizpůsobena potřebám dětí a vedou je k přirozenému a zdravému rozvoji jejich osobnosti, umožnění seberealizace, podpoře samostatnosti a získání praktických dovedností. Vždy se snažíme v dětech probouzet aktivní zájem a chuť dívat se kolem sebe, naslouchat a objevovat. Je pro nás důležité, co dítě prožívá, co cítí, co se učí, …

Při práci s dětmi dbáme na posloupnost, názornost, kladení otázek, na které děti samy hledají odpovědi a vysvětlení, upřednostňujeme kooperativní a prožitkové učení.

Také v letošním roce budou dětem založeny „deníky“ tzv. portfolia, do kterých si budou postupně zakládat pracovní listy, výkresy, grafické prvky, a zdokumentují si tak, svou celoroční cestu za poznáním.

Po celý rok bude děti provázet také nový kamarád Krteček. S dětmi bude poznávat nové věci, hrát si, učit se, zpívat, malovat, cvičit…… Každé pondělí děti vylosují, kdo se bude o Krtečka starat cely týden, s kým bude spinkat při odpoledním odpočinku, apod.

Hlavní cíle:

 • rozvíjet děti v souladu s jejich schopnostmi a možnostmi a současně podněcovat jejich harmonický rozvoj
 • vytvářet pro děti podnětné prostředí s činnostmi souvisejícími s tematickým blokem
 • podporovat zvídavost dětí připravenými činnostmi, pokusy, připraveným prostředím
 • rozvíjet a podporovat samostatnost dítěte, jeho zdravé sebevědomí
 • učit je uvědomění si odpovědnosti za své chování a jednání
 • podporovat a upevňovat u dětí tělesný rozvoj, pocit bezpečí, zdraví, osobní spokojenost a zkvalitňovat jeho fyzickou a duševní pohodu a rovnováhu
 • vést děti k aktivnímu poznávání světa a objevování neznámého, chuť dívat se a vnímat vše kolem sebe
 • rozvíjet u dětí schopnost komunikovat, spolupracovat, rozhodovat se a naslouchat ostatním
 • vést děti na základě tvořivé činnosti, situačního, prožitkového a kooperačního učení ve spontánních i řízených činnostech a hrách
 • upevňovat prosociální, kooperativní a pohybové dovednosti
 • motivovat děti ke spolupráci a vzájemné pomoci
 • posilovat vazby dítěte na rodinu, na místo, kde žije
 • vytvářet povědomí o sounáležitosti s přírodou a vést děti k její ochraně

Vytisknout E-mail

ADRESA

Mateřská škola Dobrá, Frýdek- Místek,příspěvková organizace Dobrá čp. 710, 739 51
Ředitelka MŠ – Bc. Jana Maďová
tel. 558 641 006
email: msdobra@seznam.cz

MATEŘSKÁ ŠKOLA DOBRÁ

logo