5. CHARAKTERISTIKA VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU

     5.1. Filosofie naší mateřské školy:

Krok za krokem se dostaneš, kamkoliv potřebuješ

Název ŠVP charakterizuje výchovně vzdělávací práci naší MŠ - krok za krokem vedeme, provázíme a inspirujeme děti na cestě za poznáním, získáním schopností, znalostí a dovedností důležitých pro život.

ŠVP je sestaven tak, aby:

 •  dítě mělo možnost získávat potřebné dovednosti, užitečné poznatky, poznávat žádoucí hodnoty a získávat samostatné postoje
 • přispíval k rozvoji dítěte a jeho učení v různých oblastech (biologické, psychologické, interpersonální, socio-kulturní a environmentální)

   5.2. Dlouhodobý vzdělávací cíl a jeho záměr

Hlavní cíle a záměry MŠ:

 1. Naplňovat cíle předškolního vzdělávání - dovést dítě na konci předškolního období k tomu, aby v rozsahu svých předpokladů získalo fyzickou, psychickou a sociální samostatnost, základy zdravého sebevědomí a sebejistoty
 2. Při výchovně vzdělávací práci být partnery rodičům, doplňovat rodinnou výchovu a v úzké vazbě na ni pomáhat zajistit dítěti prostředí s dostatkem mnohostranných a přiměřených podnětů k jeho aktivnímu rozvoji a učení


Vzdělávání v mateřské škole je cílevědomý plánovaný proces, v němž se prolínají spontánní a řízené aktivity. Proces vzdělávání probíhá v průběhu celého dne, při všech činnostech a při  všech situacích. Snažíme se o naplňování tří hlavních cílů předškolního vzdělávání:

 • Rozvíjení dítěte a jeho schopnost učení a poznání /podporovat a rozvíjet tělesnou zdatnost, zdraví, dovednost, obratnost, schopnost myšlení, rozhodování, učení, řeč/.
 • Osvojení si základů hodnot, na kterých je založena naše společnost /svoboda a rovnost všech lidí, solidarita se slabými a ohroženými, hodnoty spojené se zdravím, životem, se životním prostředím, kulturní dědictví, tradice/.
 • Získávání osobní samostatnosti a schopnosti projevovat se jako samostatná osobnost působící na své okolí /rozvíjet a poznávat sama sebe, potřeba a zájmy, sebevědomí, sebedůvěra, učíme se spolupracovat, akceptovat a tolerovat druhé/.

Plněním těchto cílů směřujeme k utváření základů klíčových kompetencí a naplňování čtyř pilířů vzdělání pro 21. století:

 1. Učit se poznávat - poznávat svět kolem nás i v nás, dobře se orientovat, odhalovat smysl, vztahy, souvislosti, myslet kriticky, využívat informace, rozvoj osobnostního potenciálu – paměti, myšlení, estetického smyslu, fyzických vlastností a komunikačních dovedností
 2. Učit se jednat – praktické a sociální dovednosti, vzájemná komunikace, spolupráce, vlastní tvůrčí aktivita a samostatnost, řešení problémových situací a přijetí následné zodpovědnosti za vlastní učení
 3. Učit se žít společně - respektovat a uznávat druhé, tolerovat odlišnosti, pracovat v týmech a podílet se na činnostech
 4. Učit se být - získání osobní samostatnosti a schopnosti projevovat se jako samostatná osobnost, schopnost sebereflexe a sebeovládání, přijímání osobní odpovědnost za své činy

  5.3. Metody a formy vzdělávací práce

Aby se dítě mohlo rozvíjet a učit, musí se cítit spokojené, v bezpečí, mít uspokojeny své přirozené potřeby. Předškolní vzdělávání se přizpůsobuje vývojovým fyziologickým, kognitivním, sociálním a emocionálním potřebám dítěte. V MŠ uplatňujeme metody a formy práce, které vycházejí z pozorování a respektování individuálních potřeb a zájmů dítěte, ze znalostí jeho rozvojových i vzdělávacích pokroků. Nabízíme prostředí podnětné, zajímavé a obsahově bohaté, aby se v něm dítě cítilo bezpečně, radostně a spokojeně.

Prožitkové učení hrou - podporuje dětskou zvídavost, je založené na přímých zážitcích dětí

Tematické učení -     vyhledávání  témat, činností a příležitostí blízkých a srozumitelných dětem, umožňující získávat očekávané výstupy (kompetence) v reálných souvislostech  a  dokázat je prakticky využít

Kooperativní učení - založené na vzájemné spolupráci a učení, učí děti rozdělovat si role a úkoly, plánovat činnosti, pomáhat si, radit, vyvíjet společné úsilí, kontrolovat a hodnotit společnou práci

Situační učení - založené na vytváření a využívání situací, které poskytují dítěti srozumitelné praktické ukázky životních souvislostí

Praktické učení - zapojení všech smyslů

Spontánní sociální učení - založené na principu přirozené nápodoby

Uplatňujeme aktivity spontánní i řízené, vzájemně provázané a vyvážené v poměru odpovídajícím potřebám a možnostem předškolního dítěte

Mezi vhodné specifické formy, které uplatňujeme v MŠ, patří:

Didakticky cílená činnost - přímo nebo nepřímo motivovaná, spontánní a záměrné učení

Řízené individuální činnosti
Komunitní kruh
- rozhovor, beseda, vyprávění
Názorné - exkurze, výlety, pozorování
Experimentace
Práce s knihami, encyklopediemi
Práce s PC, s Magic boxem

Vytisknout E-mail

ADRESA

Mateřská škola Dobrá, Frýdek- Místek,příspěvková organizace Dobrá čp. 710, 739 51
Ředitelka MŠ – Bc. Jana Maďová
tel. 558 641 006
email: msdobra@seznam.cz

MATEŘSKÁ ŠKOLA DOBRÁ

logo